svasdssvasds

นักร้องเรียน ร้องมั่วมีสิทธิติดคุก ด้าน กกต. เตะถ่วงผลเลือกตั้งสูงสุด 60 วัน

นักร้องเรียน ร้องมั่วมีสิทธิติดคุก ด้าน กกต. เตะถ่วงผลเลือกตั้งสูงสุด 60 วัน

เปิดข้อกฎหมาย นักร้องเรียนต้องระวัง! ร้องมั่วมีสิทธิติดคุก ด้าน กกต. พิจารณาผลการเลือกตั้งได้สูงสุดถึง 60 วัน ถ้าไม่มีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการทุจริต

เปิด พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 118 ระบุว่า (วรรคที่หนึ่ง)ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2  ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท และ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

(วรรคที่สอง)ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือ สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง 100,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

(วรรคที่สาม)ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อ กกต. หรือ ผู้ซึ่ง กกต.มอบหมาย มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 7 -10 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

(วรรคที่สี่)ถ้าการกระทำตามรรคสองหรือวรรคสาม เป็นการกระทำ หรือก่อให้ผู้อื่นกระทำ สนับสนุน หรือรู้เห็น เป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อ ความมั่นคง ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรดการเมือง

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก็ให้เวลา กกต. ในการพิจารณาผลการเลือกตั้งสูงสุดถึง 30 วัน หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริต ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนจำนวนมาก หรือ เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบผลการเลือกตั้งอย่างละเอียดรอบคอบ แต่ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริต ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

related