svasdssvasds

Soft Power ไทย นโยบายความหวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล

Soft Power ไทย นโยบายความหวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล

Soft Power ในความเห็นคนไทยจากผลสำรวจของ สวนดุสิตโพลพบว่า เป็นโอกาสที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจถึงร้อยละ 94 ความคาดหวังให้รัฐ ส่งเสริมความหลากหลาย มองนอกกรอบ จริงใจเพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,066 คนระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 พบว่า ประชาชนมองว่าการผลักดันนโยบาย Soft Power ของไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 78.36 Soft Power ที่ควรส่งเสริม คือ ท่องเที่ยวไทย เทศกาล ประเพณีไทย ร้อยละ 93.79 อาหารไทย ขนมไทย ร้อยละ 82.58 การแต่งกาย แฟชั่น ผ้าไทย ชุดไทย ร้อยละ 73.63%

ทั้งนี้คาดว่า Soft Power น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้ร้อยละ 94.56 โดยประชาชนที่ได้ทำการสำรวจมองว่า จุดเด่นของ Soft Power ไทย คือ หลากหลาย โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของตนเองร้อยละ 68.23 

ซึ่งจะเห็นได้จากภาพยนตร์ ซีรีส์จากต่างประเทศ ที่เข้าถ่ายมาทำภายในประเทศไทยและกรุงเทพฯ ก็นำเสนอภาพโลเคชั่นสำคัญๆ ที่สวยงามเป็นที่จดจำของสายตาคนทั่วโลก รวมถึงเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้คนรู้จัก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่จุดประกายความสนใจให้กับอ่าวมาหยา 

Soft Power ไทย นโยบายความหวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ประชาชนมองว่าปัญหาและอุปสรรค คือ รัฐบาลผลักดันไม่เพียงพอ ขาดการส่งเสริมในระยะยาว ร้อยละ 86.09  โดยอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญ วางแผนระยะยาว ทำอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 68.14 

จากผลการสำรวจประชาชนเห็นถึงโอกาสจาก Soft Power ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้สูงถึงร้อยละ 94 สะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนคาดหวังว่า Soft Power จะเข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ และยังมองว่าศักยภาพที่มีอยู่มากของ Soft
Power
ไทยนี้รัฐบาลยังผลักดันไม่เพียงพอ ดังนั้นภาครัฐจึงควรร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย กำหนดแผนระยะยาว ไม่เน้นเพียง
แค่การอนุรักษ์รักษา แต่ต้องกล้าที่จะแตกต่าง ส่งเสริมในความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทันกระแส
ตลาดโลก 

ทั้งนี้จากการสำรวจกลุ่มย่อย ที่ได้สอบถามความคิดเห็น บุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและการทูต บุคคลในวงการสื่อ วงการบันเทิง การศึกษา จำนวน 10 คน เห็นตรงกันว่า Soft Power มีความหมายที่กว้างไกลกว่าคำว่าวัฒนธรรมหรืออาหารไทย แต่เป็นปฏิบัติการที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการวางแผนและขับเคลื่อน Soft Power อย่างเป็นระบบ มีความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะขณะที่บุคคลทั่วไปก็สามารถร่วมสร้าง Soft Power ภาคประชาชนได้ เริ่มจากการยอมรับและเห็นคุณค่าของ Soft power ไทย แล้วทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอหรือผู้บอกต่อที่ดี ผ่านการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และจริงใจ