svasdssvasds

รองผู้ว่าฯ กทม. แจงหลังโพสต์ดราม่า อาหารกลางวันนร.ยัน คุณภาพ-ประมาณเพียงพอ

รองผู้ว่าฯ กทม. แจงหลังโพสต์ดราม่า อาหารกลางวันนร.ยัน คุณภาพ-ประมาณเพียงพอ

รองผู้ว่าฯ กทม. ศานนท์ หวังสร้างบุญ ชี้แจงอาหารกลางวันนร. หลังเพจดังโพสต์จนเป็นประเด็นดราม่า ยืนยัน คุณภาพดี มีประโยชน์ ครบโภชนาการ 5 หมู่ ถ้ากินไม่อิ่มเติมได้ตลอด

กทม. ยืนยันอาหารกลางวันของนักเรียน รร.ในสังกัดมีคุณภาพ ตามระบบ Thai School Lunch for BMA มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ(16 ก.ค.65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง กรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความ (อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 3) ระบุถึงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.แห่งหนึ่งในเขตบางเขน ว่า 

หลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ โดยติดประกาศไว้หน้าห้องอาหารทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหาร ให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน 

ข่าวที่เกี่ยว

ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2565นี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คัดเลือกเขตละ 3 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมเป็น 150 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารทั้ง 50 สำนักงานเขตอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA  ในการจัดอาหารฯให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ และการจัดหาอาหารโดยสำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการใช้วิธีจ้างเหมาจัดหาอาหารหรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร ให้กับนักเรียนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเข้มข้นและจริงจังโดยเคร่งครัดต่อไปในส่วนของสำนักงานเขตบางเขน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด ในเมนูอาหารไม่มีแกงหน่อไม้ดอง ส่วนแกงส้มเป็นแกงส้มผักรวม ดังนั้นอาหารของโรงเรียนจะมีคุณภาพและมีโภชนาการครบถ้วน 

เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีการประเมินโภชนาการและคุณภาพอาหารและมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร โดยเน้นคุณภาพอาหาร โภชนาการครบ 5 หมู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารกลางวันอาจจะไม่ถูกใจนักเรียนบางส่วนได้ ประกอบกับสำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์และแสดงค่าพลังงาน 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบรวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหารให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน โดยโรงเรียนได้แจ้งเมนูอาหาร โดยการติดที่บอร์ดทางเข้าโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบเมนูอาหารประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย 

นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารจัดการเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ โดยจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ให้กับนักเรียน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารและหมั่นเข้าไปดูแลโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องปริมาณอาหารให้เพียงพอซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่า หากอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนไม่อิ่มสามารถเติมอาหารได้ตลอดเวลา 

ที่มาข้อมูล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

related