svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.”

ผลสำรวจนิด้าโพล “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.”

นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” จากกรณีความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ไม่เกิน 8 ปี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 สิ งหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง

สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ“นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. การตัดสินใจของนายกฯ เกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ไม่เกิน 8 ปี

อันดับ 1 นายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปี คือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหาคม ปีนี้ 64.25 %

อันดับ 2 นายกฯ ควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี 32.93 %

อันดับ 3 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.82 %

ผลสำรวจนิด้าโพล “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.”

2. บุคคลในกล่มุ 3 ป. ที่ประชาชนเชื่อว่าจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า

อันดับ 1 เชื่อว่าทั้ง 3 ป.จะไม่มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล 55.18 %

อันดับ 2 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 27.36 %

อันดับ 3 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 24.77 %

อันดับ 4 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 19.44 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.18 %

ผลสำรวจนิด้าโพล “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.”

3. บุคคลในกล่มุ 3 ป. ที่ประชาชนต้องการให้มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า

อันดับ 1 ไม่ต้องการให้ทั้ง 3 ป. มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 80.03 %

อันดับ 2 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 14.25 %

อันดับ 3 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 7.39 %

อันดับ 4 พลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 7.16 %

อันดับ 5 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.45 %

ผลสำรวจนิด้าโพล “8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.”

ที่มา นิด้าโพล : 8 ปีนายกรัฐมนตรี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

related