svasdssvasds

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ค้านนโยบายให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ค้านนโยบายให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ออกแถลงการณ์คัดค้านการให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน หากไม่ยกเลิกนโยบาย จะร่วมกันรณรงค์ไม่เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายขายชาติ ขายแผ่นดิน ดังที่เคยทำร่วมกันมาแล้วในยุคสมัยการออกกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ

วันนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน และขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากกรณีที่รัฐบาลเตรียมออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวหรือนักลงทุนชาวต่างชาติได้สิทธิซื้อที่ดินในประเทศไทย ล่าสุดทาง คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน และขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายดังล่าว

โดยเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต อาชีพ แต่หลังจากที่รัฐบาลหลายยุคสมัยที่เน้นนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยม เน้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทอดทิ้งภาคเกษตรกรรม ทั้งๆ ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ทำให้เกษตรกรเกิดภาวะความยากจน มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งที่ทำนา ปลูกพืช ปีละหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นบ่วงหนี้ได้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำคัญในยามนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้โลกขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้ รัฐเคยประกาศนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก

จากนโยบายของรัฐบาลก็ยังคงเดินตามนโยบายของระบบทุนเสรีนิยมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งๆ ที่สภาพโดยทั่วไปต่างประจักษ์ชัดแล้วว่า ทำให้คนส่วนใหญ่ลำบากยากจนลง หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 รัฐบาลและกลไกรัฐกลับเพิกเฉยไม่นำพา เห็นได้ชัดจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม 2565 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. .... 

ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เกณฑ์ที่เปลี่ยนไปจากกฎกระทรวงเดิม คือ มีการเพิ่มประเภทของกลุ่มต่างชาติ 4 กลุ่ม และปรับปรุงประเภทการลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น เพิ่มประเภทการลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลไทย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่ออสังหาริมทรัพย์ และต้องถือครองการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ขอคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล ที่อนุญาตให้ต่างชาติครอบครองที่ดิน (ให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน) ในเมืองไทยได้หากมีการนำเงินมาลงทุนมากกว่า 40 ล้านบาท เท่ากับเป็นนโยบายขายชาติ ขายแผ่นดิน โดยแท้จริง แม้จะกำหนดระยะเวลาแค่ 5 ปี ก็เพียงพอที่จะทำให้เมืองไทย คนไทยไร้แผ่นดิน เพราะทำให้นายทุนโลกที่มีศักยภาพทั้งสีเทา สีดำ สีขาว ต่างสามารถมาช้อนซื้อที่ดินได้เป็นจำนวนมาก

ดังที่ทราบกันว่าที่ดินของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 320.7 ล้านไร่ (1 ตารางกิโลเมตรเท่ากับ 625ไร่) หักที่ดินที่เป็นป่าสงวน ถนนหนทาง แอ่งน้ำ และที่ดินสาธารณะซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ประชาชนได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ (128.28 ล้านไร่) คงเหลือที่ดินที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนประมาณ 192.44 ล้านไร่

ในขณะที่ประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 70 ล้านคน ที่ดินในเมืองไทยก็เหลือจัดสรรให้ประชาชนคนไทยได้ไม่เกินคนละ 2.75 ไร่เท่านั้น และวันนี้คนไทยจำนวนมากไม่มีที่ดินของตนเอง เพราะนายทุนเข้าผูกขาดเข้ายึดครองที่ดินอย่างไม่มีข้อจำกัด แล้วตอนนี้รัฐบาลยังต้องการให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อดึงดูดต่างชาติลงทุนให้ได้เงินลงทุน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับคนไทย ถ้าแลกกับให้ต่างชาติถือครองที่ดินคนละไม่เกิน 1 ไร่ เป้าหมายของรัฐบาล คือ ภายใน 5 ปี ให้ได้นักลงทุนเข้ามา 1 ล้านคน แลกกับการเป็นเจ้าของที่ดินเท่ากับ 1 ล้านไร่ ที่สุดแล้วคนไทยจะไปอยู่ที่ไหน เมื่อไม่มีผืนแผ่นดินให้ทำอาชีพเลี้ยงตนเอง ไม่มีที่ให้ซุกหัวนอน

คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ที่ดิน ที่นาหลุดลอยไปเพราะหนี้สินที่ล้นพ้นตัว ระบบการจำนอง และระบบการจัดการที่ไม่เป็นธรรม จำนวนมากที่ต้องเช่าที่ดินพ่อค้า นายทุนทำการเกษตร จากนโยบายดังกล่าวจึงไม่แปลกที่ประชาชน สื่อมวลชนจะกล่าวหาว่ารัฐบาลสิ้นคิดขายแผ่นดิน ขายชาติ

ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายขายแผ่นดินให้ต่างชาติถูกตอกย้ำด้วยประกาศของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ 6/2565  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ใช้อำนาจตามมาตรา 27 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560 อนุญาตนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สามารถถือกรรมสิทธิ์ถาวรที่พักอาศัยและสำนักงานได้ถึง 35 ไร่ โดยเป็นที่ดินสำหรับที่พักอาศัยผู้บริหารหรือช่างฝีมือ 10 ไร่ สำหรับพนักงาน 20 ไร่ และที่ดินสำนักงาน 5 ไร่ โดยที่ตั้งของสำนักงานและที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน ซึ่งหมายความว่าสามารถอยู่ได้ทั่วประเทศ

ดังเหตุผลที่กล่าวมา จึงขอให้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกเลิกนโยบายดังกล่าวเพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลยสำหรับประเทศไทย ประชาชนคนไทย คนที่ได้ประโยชน์แท้จริง คือกลุ่มทุน นายทุนที่กว้านซื้อที่ดินกักตุนไว้ และนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเลิกนโยบายที่เลวร้ายนี้เสียก่อนที่สังคมและประชาชนจะประณามรัฐบาลว่าขายแผ่นดิน ขายชาติ

และยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลต้องปฏิรูปที่ดินด้วยการจำกัดการถือครองที่ดิน เก็บภาษีที่ดิน มรดก ในอัตราที่ก้าวหน้า และจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ประชาชน อย่างเป็นธรรมเพื่อใช้ที่ดินอย่างมีคุณค่าต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง พัฒนาก้าวหน้าต่อไป และขอเรียกร้องต่อพี่น้องประชาชน ผู้ใช้แรงงานจงสื่อสารเพื่อการรับรู้ร่วมกัน การเลือกตั้งใกล้เข้ามา หากรัฐบาลไม่มีการหยุดนโยบายเหล่านี้จะต้องร่วมกันรณรงค์ไม่เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายขายชาติ ขายแผ่นดิน (ให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน) ดังที่เคยทำร่วมกันมาแล้วในยุคสมัยการออกกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ค้านนโยบายให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ค้านนโยบายให้สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน

 

related