svasdssvasds

ตรวจสอบหมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. 33 เขต ทุกพรรคการเมือง เลือกตั้ง 2566

ตรวจสอบหมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. 33 เขต ทุกพรรคการเมือง เลือกตั้ง 2566

เช็ก ตรวจสอบ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. กทม. ในการเลือกตั้ง 2566 SPRiNG รวบรวมทั้ง 33 เขตในการเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ พรรคไหนได้เบอร์อะไรกันบ้าง

การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 400 เขต ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 โดย 6 พรรคการเมืองใหญ่ ทั้ง เพื่อไทย พลังประชารัฐ ไทยสร้างไทย รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล  ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. กทม.ครบทั้ง 33 เขต และได้มีการจับเบอร์ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย

โดยการเลือกตั้ง 2566 จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 66 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 66 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือ วันเลือกตั้งล่วงหน้า 

สำหรับรายละเอียดเบอร์หมายเลข ผู้สมัคร ส.ส.กทม. จาก 6 พรรคใหญ่ มีดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี) และเขตบางรัก

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1 
นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ก้าวไกล เบอร์ 5
นางสาวสิริอร ม้ามณี ภูมิใจไทย เบอร์ 6
นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ เพื่อไทย เบอร์ 8
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์  10
นายสฤษดิ์ ไพรทอง พลังประชารัฐ เบอร์  11

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ หมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต ทุกพรรคการเมือง : รวมมาให้แล้ว

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตราชเทวี

น.ส.อรอนงค์  กาญจนชูศักดิ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  1
นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เพื่อไทย เบอร์ 5
น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 10
นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ พลังประชารัฐ เบอร์  11
นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 12
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ก้าวไกล เบอร์ 13

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ก้าวไกล เบอร์ 4
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เพื่อไทย เบอร์ 5
นายอภิมุข  ฉันทวานิช ประชาธิปัตย์ เบอร์  7
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 8
นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 10
น.ส.ชญาภา ธารดำรงค์ พลังประชารัฐ เบอร์  15

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตวัฒนา

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ภูมิใจไทย เบอร์ 1
นายภัณฑิล น่วมเจิม ก้าวไกล เบอร์ 2
ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ประชาธิปัตย์ เบอร์  5
นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ พลังประชารัฐ เบอร์  8
นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 10
นายนวธันย์ ธวัธวงศ์เดชากุล เพื่อไทย เบอร์ 11


เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

น.ส.สุภัสสรา ธงไชย ประชาธิปัตย์ เบอร์  1
นายกานต์ กิตติอำพน พลังประชารัฐ เบอร์  4
นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน เพื่อไทย เบอร์ 5
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ภูมิใจไทย เบอร์ 8
น.ส.ภรณี วัฒนโชติ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ ได้เบอร์ 11
นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ ก้าวไกล เบอร์ 12


เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย เขตพญาไท เขตดินแดง

นายภัทร ภมรมนตรี เพื่อไทย เบอร์ 1
นายกันตภณ ดวงอัมพร ก้าวไกล เบอร์ 3
น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 4
นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ภูมิใจไทย เบอร์ 6
นายธนา ชีรวินิจ ประชาธิปัตย์ เบอร์  9
ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร พลังประชารัฐ เบอร์  10

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย เขตบางซื่อ เขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

นายชื่นชอบ คงอุดม รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
นายภูเบศร์ อภัยวงศ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  3
น.ส.ภัสริน รามวงศ์ ก้าวไกล เบอร์ 7
นายรัฐพงษ์ ระหงส์ เพื่อไทย เบอร์ 8
นายพชร ภูมิจิตร ภูมิใจไทย เบอร์ 10
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช พลังประชารัฐ เบอร์  12

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย เขตหลักสี่ (ยกเว้นแขวงตลาดบางเขน), เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม)

นายสุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย เบอร์ 2
นายชยพล สท้อนดี ก้าวไกล เบอร์ 5
นายรังสรรค์ กีบปัจจุบัน พลังประชารัฐ เบอร์  7 
นางศลิษา สิงหเสนี ภูมิใจไทย เบอร์ 11
น.ส.อรัญญา มณีแจ่ม รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 12
พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ ประชาธิปัตย์ เบอร์  14


เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย เขตบางเขน (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง) เขตจัตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม) เขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน)

นางสาวพีร์ปภาอร เสถียรไทย ภูมิใจไทย เบอร์ 1
นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย เบอร์ 2
น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  5
นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ พลังประชารัฐ เบอร์  8
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ก้าวไกล เบอร์ 10

ตรวจสอบ หมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต ทุกพรรคการเมือง : รวมมาให้แล้ว

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย เขตดอนเมือง

ภญ.สุชาดา เวสารัชตระกูล พลังประชารัฐ เบอร์  3
นายเอกราช อุดมอำนวย ก้าวไกล เบอร์ 6
นายธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ ประชาธิปัตย์ เบอร์  7
น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิศิริ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 8
นายสุธนพจน์ กิจธนาพิทักษ์ เพื่อไทย เบอร์ 10
นางสาวณัฏฐ์ มงคลนาวิน ภูมิใจไทย เบอร์ 11


เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วย เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน)

นายเอกภาพ หงสกุล เพื่อไทย เบอร์ 1
น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ก้าวไกล เบอร์ 3
นายวัทธิกร  หรุ่นศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์  4
นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ภูมิใจไทย เบอร์ 6
น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค พลังประชารัฐ เบอร์  7

เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วย เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว)

นายศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 2
นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ ก้าวไกล เบอร์ 5
น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ ประชาธิปัตย์ เบอร์  9
นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย เบอร์ 10
นายศรราม ภูมิไชย รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11
ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น พลังประชารัฐ เบอร์  12


เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว) เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม)

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ภูมิใจไทย เบอร์ 1
นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์ เพื่อไทย เบอร์ 4
นายศุกล กุลสิงห์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
นายธนเดช เพ็งสุข ก้าวไกล เบอร์ 7
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พลังประชารัฐ เบอร์  8
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประชาธิปัตย์ เบอร์  10


เขตเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วย เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เขตบางกะปิ

นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย ประชาธิปัตย์ เบอร์  1
น.ส.นฤมล รัตนาภูบาล พลังประชารัฐ เบอร์  5
นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา เพื่อไทย เบอร์ 6
นายอำพล ขำวิลัย ภูมิใจไทย เบอร์ 7
น.ส.สิริลภัส กองตระการ ก้าวไกล เบอร์ 9
น.ส.ฐิติภัตร์ โชติเดชาชัยนันต์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11


เขตเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วย เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม)

นายพันธ์พิสุทธิ์ นุราช ประชาธิปัตย์ เบอร์  1
นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ ก้าวไกล เบอร์ 6
นายพลภูมิ วิภัตภูมิประเทศ เพื่อไทย เบอร์ 7
น.ส.ณิรินทร์ เงินยวง พลังประชารัฐ เบอร์  8 
นายอิทธิเดช สุพงษ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 9
น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11

ตรวจสอบ หมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต ทุกพรรคการเมือง : รวมมาให้แล้ว

เขตเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วย เขตคลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)

นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ ภูมิใจไทย เบอร์ 4
นายณัฐนันท์ กัลป์ยาศิริ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6
น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ ก้าวไกล เบอร์ 8
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย เบอร์ 11
น.ส.เกศกานดา อินช่วย ประชาธิปัตย์ เบอร์  14

เขตเลือกตั้งที่ 17 ประกอบด้วย เขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และแขวงลำต้อยติ่ง) เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)

น.ส.ณัฐิดา  เตาเฟ็ส ประชาธิปัตย์ เบอร์  2
นายวีรวุธ รักเที่ยง ก้าวไกล เบอร์ 7
นายนิกม์ แสงศิรินาวิน ภูมิใจไทย เบอร์ 8
นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ เบอร์  10 
นายฤกษ์อารี นานา รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11
นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย เบอร์ 13

เขตเลือกตั้งที่ 18 ประกอบด้วย เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และแขวงลำต้อยติ่ง) เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว) เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ)

นายวุฒิภัทร คำประกอบ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
นายพีระพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ เบอร์  4
นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ภูมิใจไทย เบอร์ 7
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ก้าวไกล เบอร์ 8
นสพ.อนันต์ ฤกษ์ดี ประชาธิปัตย์ เบอร์  9
นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย เบอร์ 15

เขตเลือกตั้งที่ 19 ประกอบด้วย เขตมีนบุรี (ยกเว้นแขวงแสนแสบ) เขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง)

นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 2
นายสุนันท์  มีนมณี ประชาธิปัตย์ เบอร์   3  
นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ ก้าวไกล เบอร์ 5  
นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี ภูมิใจไทย เบอร์ 6
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เพื่อไทย เบอร์ 9
นางนาถยา แดงบุหงา พลังประชารัฐ เบอร์  10


เขตเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วย เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว)

นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี พลังประชารัฐ เบอร์  1
นายรณชัย สังฆมิตกล รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 4
นายเอกฤทธิ เจียกขจร ภูมิใจไทย เบอร์ 5 
นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ เพื่อไทย เบอร์ 6
นายชุมพล หลักคำ ก้าวไกล เบอร์ 9
นายสุพจน์  ฤกษ์ดี ประชาธิปัตย์ เบอร์  11

ตรวจสอบ หมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต ทุกพรรคการเมือง : รวมมาให้แล้ว


เขตเลือกตั้งที่ 21 ประกอบด้วย เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน) เขตสะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง)

ดร.กิตพล เชิดชูกิจกุล ประชาธิปัตย์ เบอร์  1
น.ส.แพรว กิจสุวรรณ พลังประชารัฐ เบอร์  2
นางสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ภูมิใจไทย เบอร์ 3
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ก้าวไกล เบอร์ 7
นายอรรฆรัตน์ นิติพน เพื่อไทย เบอร์ 13

เขตเลือกตั้งที่ 22 ประกอบด้วย เขตสวนหลวง เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน)

นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ พลังประชารัฐ เบอร์  1
ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ภูมิใจไทย เบอร์ 2
นายจักรวี วิสุทธิผล ประชาธิปัตย์ เบอร์  5
นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ ก้าวไกล เบอร์ 8
นายธกร เลาหพงศ์ชนะ เพื่อไทย เบอร์ 9
นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 12


เขตเลือกตั้งที่ 23 ประกอบด้วย เขตพระโขนง เขตบางนา

ร.ต.อ.หญิง อัยรดา บำรุงรักษ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร เพื่อไทย เบอร์ 3
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พลังประชารัฐ เบอร์  5
นางสาวมณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ ภูมิใจไทย เบอร์ 6
นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  8
นายปิยรัฐ จงเทพ ก้าวไกล เบอร์ 11


เขตเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วย เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)

นายศันสนะ สุริยะโยธิน พลังประชารัฐ เบอร์  1
นางสาวเจณิสตา เตชะโสภณมณี ภูมิใจไทย เบอร์ 3 
น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร เพื่อไทย เบอร์ 8
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ก้าวไกล เบอร์ 9
น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ประชาธิปัตย์ เบอร์  11


เขตเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้นแขวงบางปะกอก)

นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา พลังประชารัฐ เบอร์  2
นายชยิน  พึ่งสาย ประชาธิปัตย์ เบอร์  7
น.ส.แอนศิริ วลัยกนก ก้าวไกล เบอร์ 9
นายทศพร ทองศิริ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 12
นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ ภูมิใจไทย เบอร์ 11
นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ เพื่อไทย เบอร์ 14

ตรวจสอบ หมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต ทุกพรรคการเมือง : รวมมาให้แล้ว


เขตเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) เขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน)

นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร เพื่อไทย เบอร์ 2
นายอนุชาญ กวางทอง พลังประชารัฐ เบอร์  3
นายมินทร์ ลักษ์ตานนท์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ภูมิใจไทย เบอร์ 8
นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ก้าวไกล เบอร์ 11
นายสุวัฒน์  ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์  12

เขตเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วย เขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน) เขตบางขุนเทียน (ยกเว้นแขวงท่าข้าม)

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ก้าวไกล เบอร์ 1
นายภาสกร เงินเจริญกุล รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 2
นายสุทธิชัย เมฆสุวรรณ ภูมิใจไทย เบอร์ 3
นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ เพื่อไทย เบอร์ 4
นายสากล  ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์  6
นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล พลังประชารัฐ เบอร์  12

เขตเลือกตั้งที่ 28 ประกอบด้วย เขตจอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน) เขตบางบอน (ยกเว้นแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน) เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

นายมานพ มารุ่งเรือง พลังประชารัฐ เบอร์  1
นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี ภูมิใจไทย เบอร์ 3
น.ส.รักชนก ศรีนอก ก้าวไกล เบอร์ 4
นายพนา รัตนบรรณางกูร รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 8
น.ส.วณิชชา ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์  9
นายวัน อยู่บำรุง เพื่อไทย เบอร์ 10


เขตเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วย เขตบางแค (เฉพาะแขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่) เขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

นายเกรียงไกร จงเจริญ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 2
นางสาวธันยการย์ เตชะพัฒน์สิริ ภูมิใจไทย เบอร์ 3 
นายวัชระ เพชรทอง ประชาธิปัตย์ เบอร์  6
นายเอกชัย ผ่องจิตร์ พลังประชารัฐ เบอร์  7
น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล ก้าวไกล เบอร์ 8
นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เพื่อไทย เบอร์ 9 

ตรวจสอบ หมายเลข เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต ทุกพรรคการเมือง : รวมมาให้แล้ว

เขตเลือกตั้งที่ 30 ประกอบด้วย เขตบางแค (ยกเว้นแขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่) เขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

นางสาวศุภิกา พัฒน์ธนันภู ภูมิใจไทย เบอร์ 1
นายธัญธร ธนินวัฒนาธร ก้าวไกล เบอร์ 4
นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  5
น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ พลังประชารัฐ เบอร์  11
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย เบอร์ 13


เขตเลือกตั้งที่ 31 ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง)

น.ต.นิธิ บุญยรัตกลิน พลังประชารัฐ เบอร์  1
นายจิรวัฒน์ อรัญยกานนท์ เพื่อไทย เบอร์ 2
นพ.พลวิทย์ เจริญพงศ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  3
นายประเวช แสวงสุข รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
นายพศิน ชาญศิลป์ ภูมิใจไทย เบอร์ 12
นายสิริน สงวนสิน ก้าวไกล เบอร์ 13

เขตเลือกตั้งที่ 32 ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช) เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง) เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจีและแขวงบางยี่เรือ)

นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์  2
นายอิทธิพัทธ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ พลังประชารัฐ เบอร์  6
นางสาวอัชญา จุลชาต ภูมิใจไทย เบอร์ 7
น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ ก้าวไกล เบอร์ 9
นายอารุม ตุ้มน้อย เพื่อไทย เบอร์ 13


เขตเลือกตั้งที่ 33 ประกอบด้วย เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช)

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ภูมิใจไทย เบอร์ 1
นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ก้าวไกล เบอร์ 6
นายชนินทร์ รุ่งแสง ประชาธิปัตย์ เบอร์  7
นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล เพื่อไทย เบอร์ 13
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พลังประชารัฐ เบอร์  15
 

related