svasdssvasds

คุณสมบัติ ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง ห้ามทำอะไร ?

คุณสมบัติ ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง ห้ามทำอะไร ?

ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง 2566 นับคะแนนวันกาบัตร วันเลือกตั้ง 2566 เจอกฎเข้ม ระเบียบจัด ห้ามตอบโต้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง-ห้ามบันทึกภาพ หากฝ่าฝืนสั่งออกนอกสถานที่ได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีการส่งตัวแทนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 2566 ระบุว่า ตามที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครประสงค์จะส่งผู้แทนเพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนหรือการนับคะแนนให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้ยื่นหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของตนต่อ กกต.ภายในวันที่ 28 เม.ย. 2566 โดยให้แต่งตั้งเพื่อประจำที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แห่งละ 1 คน ตามแบบ ส.ส. 2/10 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้แทนพรรคการเมืองต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง 2566  ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ โดยห้ามไม่ให้กระทำ หรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง หรือระหว่างกันเอง หรือบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง 2566 หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืน ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2566 กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตักเตือน หากยังฝ่าฝืนอีกให้ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง มีอำนาจสั่งให้ผู้แทนพรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งแล้วแต่กรณี โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง

คุณสมบัติ ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง ห้ามทำอะไร ?
.

related