svasdssvasds

สวนดุสิตโพล สรุปคาดการณ์ความคิดเห็นประชาชน เลือกตั้ง 66 เพื่อไทยอันดับ 1

สวนดุสิตโพล สรุปคาดการณ์ความคิดเห็นประชาชน เลือกตั้ง 66 เพื่อไทยอันดับ 1

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปคาดการณ์จำนวนที่นั่ง ส.ส. ในศึกเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 พฤษภาคม 2566

สวนดุสิตโพล สรุปคาดการณ์จำนวนที่นั่ง ส.ส. ในเลือกตั้งใหญ่ 66 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางภาคสนามด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิดที่ระบุชื่อผู้สมัครและพรรค และข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเขตเลือกตั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง สรุปได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล สรุปคาดการณ์ความคิดเห็นประชาชน เลือกตั้ง 66 เพื่อไทยอันดับ 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ผลการสำรวจเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในช่วงระยะเวลาการสำรวจเท่านั้น                              ค่าความคลาดเคลื่อน (error) ของผลการสำรวจเท่ากับ +7%

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน ได้แก่ นโยบายของพรรคการเมือง ความชื่นชอบส่วนตัว ผลงานที่ผ่านมา การปราศรัยหาเสียง การรับชมดีเบต รวมไปถึงกลยุทธ์ของพรรคการเมืองและผู้สมัครในช่วงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง

related