svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ จะเกิดการชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือไม่ ?

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ จะเกิดการชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือไม่ ?

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่” เผยประชาชนส่วนใหญ่เบื่อเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจ ดังนี้

1. ไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล ท่านคิดว่ารัฐบาลใหม่ (ตามรัฐธรรมนูญ) จะเผชิญกับการชุมนุมต่อต้านหรือไม่

อันดับ 1 จะมีการชุมนุมต่อต้าน แต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น 26.72 %

อันดับ 2 จะไม่มีการชุมนุมต่อต้านใดๆ ทั้งสิ้น 25.42 %

อันดับ 3 ไม่มั่นใจ 25.19 %

อันดับ 4 จะมีการชุมนุมต่อต้าน และมีความรุนแรงเกิดขึ้น 22.44 %

อันดับ 5 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.23 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาล” จะเกิดขึ้นหรือไม่ ?

ข่าวที่น่าสนใจ

2. ท่านจะทำอย่างไร หากรัฐบาลใหม่ และ/หรือ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ (ตามรัฐธรรมนูญ) ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่ท่านเลือก

อันดับ 1 ยอมรับในรัฐบาลใหม่อย่างเต็มใจ 38.63 %

อันดับ 2 ไม่ยอมรับ แต่จะไม่เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลใหม่ 22.52 %

อันดับ 3 จำใจต้องยอมรับในรัฐบาลใหม่ 16.87 %

อันดับ 4 เฉยๆ ไม่สนใจว่า ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาล 14.43 %

อันดับ 5 ไม่ยอมรับ และจะเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลใหม่แน่นอน 7.02 %

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 0.53 %

3. ท่านมีความกังวลในเรื่องใดบ้าง หากมีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลใหม่ (ตามรัฐธรรมนูญ) (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

อันดับ 1 ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลง 56.87 %

อันดับ 2 การเกิดความรุนแรงจากการชุมนุม (เช่น การทำลายทรัพย์สิน การทำร้ายซึ่งกันและกัน) 37.18 %

อันดับ 3 การเกิดความขัดแย้งของคนในชาติ 32.98 %

อันดับ 4 การก่อรัฐประหาร 29.16 %

อันดับ 5 การกระทำที่ไม่เคารพกฎหมายและ / หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น 21.45 %

อันดับ 6 สภาพการจราจรที่ติดขัดจากการชุมนุม 18.63 %

อันดับ 7 การแทรกแซงจากต่างชาติ 12.21 %

อันดับ 8 ไม่มีความกังวล 3.82 %

อันดับ 9 ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 1.98 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาล” จะเกิดขึ้นหรือไม่ ?

4. ท่านเบื่อกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาล หรือไม่

อันดับ 1 เบื่อมาก 57.71 %

อันดับ 2 ค่อนข้างเบื่อ 20.46 %

อันดับ 3 ไม่เบื่อเลย 12.75 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเบื่อ 8.09 %

อันดับ 5 ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.99 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาล” จะเกิดขึ้นหรือไม่ ?

ที่มา นิด้าโพล

related