svasdssvasds

ศาลรธน. สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม คดี "พิธา - ก้าวไกล" เสนอนโยบายแก้ ม.112

ศาลรธน. สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม คดี "พิธา - ก้าวไกล" เสนอนโยบายแก้ ม.112

ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง “บุคคล - หน่วยงาน” ส่งหลักฐานเพิ่มเติม คดี"พิธา - ก้าวไกล" เสนอนโยบายแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง ภายใน 15 วัน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกสร อดีตทนายความพระพุทธะอิสระ ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรธน. สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม คดี \"พิธา - ก้าวไกล\" เสนอนโยบายแก้ ม.112

ซึ่งผู้ถูกร้องทั้งสองเพิ่งยื่นคำชี้แจงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ตามที่ผู้ถูกร้องทั้งสองขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 2 ศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ

ศาลรธน. สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม คดี \"พิธา - ก้าวไกล\" เสนอนโยบายแก้ ม.112

ศาลรธน. สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม คดี \"พิธา - ก้าวไกล\" เสนอนโยบายแก้ ม.112

related