svasdssvasds

บอร์ดประกันสังคม สำคัญอย่างไร เช็กวิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง ลงคะแนน 24 ธ.ค. 66

บอร์ดประกันสังคม สำคัญอย่างไร เช็กวิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง ลงคะแนน 24 ธ.ค. 66

เช็กคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่บอร์ดประกันสังคม ผู้สมัครเลือกตั้งประกันสังคม ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร หลังได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมจะมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างในการเข้าไปทำงานเป็นตัวแทนกลุ่มนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ เพื่อคัดสรรตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ

บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคม

บอร์ดประกันสังคม มีความสำคัญอย่างไร

คณะกรรมการประกันสังคม จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
 2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ
 3. วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 4. วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม
 6. ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย

 

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

 1. จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง
 2. ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 8. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 9. ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่บอร์ดประกันสังคม ผู้สมัครเลือกตั้งประกันสังคม

โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผ่านทาง www.sso.go.th หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ถึง 31 ต.ค.นี้

ประกันสังคม เปิดรับสมัครเลือกตั้งเข้าบอร์ดประกันสังคม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ที่ตั้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40
 • นายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตน 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ 7 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้ 7 คน เช่นกัน 

เช็ก 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ขั้นตอนลงทะเบียนของนายจ้าง ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ขั้นตอนลงทะเบียนของนายจ้าง ใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related