svasdssvasds

ส่องโพล วไลยอลงกรณ์ฯ-IFD มาดามเดียร์ เต็งนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ส่องโพล วไลยอลงกรณ์ฯ-IFD มาดามเดียร์ เต็งนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยผลสำรวจโพล “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์” ชี้ คะแนนนิยม "มาดามเดียร์" เหมาะนั่งหัวหน้าพรรค ขณะที่ชัยชนะ เดชเดโช เต็งเลขาพรรคฯ

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์” โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,216 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five-Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการสำรวจ

1.ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์”  

ประชาชน ร้อยละ 71.56 ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค คือ นางสาว วทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์) และ ร้อยละ 28.44 คือ นาย นราพัฒน์ แก้วทอง

ส่องโพล วไลยอลงกรณ์ฯ-IFD มาดามเดียร์ เต็งนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 
2.ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต “เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์” 

ประชาชน ร้อยละ 44.52 ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค คือ นาย ชัยชนะ เดชเดโช  

รองลงมาพบว่า ร้อยละ 25.79 คือ นาย เดชอิศม์ ขาวทอง 

และ ร้อยละ 29.69 ไม่มีความเห็น

ส่องโพล วไลยอลงกรณ์ฯ-IFD มาดามเดียร์ เต็งนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

3.จุดเด่น/จุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์  

 • อันดับ 1 เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ อยู่คู่การเมืองไทย ร้อยละ 65.58%
 • อันดับ 2 มีสมาชิกพรรคจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ  ร้อยละ 36.07%
 • อันดับ 3 มีผู้บริหารพรรค กรรมการพรรค และคนดำเนินงานพรรคที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนและพัฒนาพรรค ร้อยละ 25.29%
 • อันดับ 4 เป็นพรรคที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างอนุรักษ์นิยม (รวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐ ฯลฯ) และเสรีนิยม (เพื่อไทย ก้าวไกล) ร้อยละ 23.22%
 • อันดับ 5 เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีการบริหารจัดการพรรคอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 22.64%
 • อันดับ 6 ส.ส. เขตพื้นที่ ทำงานเต็มที่ โดนใจประชาชน ร้อยละ 14.90%
 • อันดับ 7 เมื่อเป็นรัฐบาลทำได้ตามที่หาเสียง/พูดกับประชาชนไว้  ร้อยละ 9.18%
 • อันดับ 8 อื่น ๆ ได้แก่ มีประสบการณ์ทำงานการเมือง มีฐานเสียงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่น เป็นที่ชื่นชอบของคนในบางพื้นที่ มีนักการเมืองที่เป็นนักพูดปราศรัยเก่งน่าติดตาม ฯลฯ ร้อยละ 3.13%

หมายเหตุ รวมคำตอบอันดับที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน

4.สิ่งที่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ปรับเปลี่ยน  

 • อันดับ 1 เปิดทางให้คนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของพรรคได้มากขึ้น ร้อยละ 33.75%
 • อันดับ 2 ให้โอกาสคนรุ่นใหม่นำพรรค/มีอำนาจบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง ไม่เป็นหุ่นเชิดของคนบางกลุ่ม ร้อยละ 33.62%
 • อันดับ 3 มีอุดมการณ์แสดงจุดยืนของพรรคที่ชัดเจน ให้ประชาชนเห็น/สัมผัส/สนใจ เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดนใจ ร้อยละ 27.19%
 • อันดับ 4 ออกนโยบายใหม่ ๆ ที่ดีที่มีส่วนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า   ร้อยละ 25.61%
 • อันดับ 5 ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ได้ เป็นฝ่ายค้านก็ได้  ร้อยละ 15.24%
 • อันดับ 6 ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นแบบอย่างพรรคการเมืองสุจริต ร้อยละ 14.81%
 • อันดับ 7 ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำเพื่อพวกพ้องหรือเพื่อนายทุน ร้อยละ 14.25%
 • อันดับ 8 เปิดทางให้สมาชิกพรรคและประชาชนมีส่วนร่วมและฟังเสียงสมาชิกและประชาชนมากขึ้น ร้อยละ 11.12%
 • อันดับ  9 ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มุ่งใช้เหตุใช้ผล ไม่ใช้คำพูดรุนแรงส่อเสียดหรือวาทะเชือดเฉือน ร้อยละ 10.88%
 • อันดับ 10 มีความสามัคคี/ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ร้อยละ 7.64%
 • อันดับ 11 มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เช่น ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม ฯลฯ  ร้อยละ 5.80%

หมายเหตุ รวมคำตอบอันดับที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน

ส่องโพล วไลยอลงกรณ์ฯ-IFD มาดามเดียร์ เต็งนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

5.หากพรรคประชาธิปัตย์มีการปรับโฉมแล้ว มีโอกาสที่ท่านจะเลือกประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่

พบว่า ประชาชน ร้อยละ 72.05 ตอบว่าไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.36 เลือกอย่างแน่นอน และ 12.59 ไม่เลือกอย่างแน่นอน ตามลำดับ 

6.ลักษณะทางประชากรและภูมิภาค  

เพศ ประชาชน

 • ร้อยละ 48.60 เป็นเพศชาย  
 • ร้อยละ 48.44 เป็นเพศหญิง  
 • ร้อยละ 2.30 เป็นเพศทางเลือก

อายุ ประชาชน

 • ร้อยละ 15.79 อายุ 18-25 ปี  
 • ร้อยละ 20.89 อายุ 26-35 ปี  
 • ร้อยละ 23.27 อายุ 36-45 ปี 
 • ร้อยละ 23.60 อายุ 46-59 ปี 
 •  ร้อยละ 16.45 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

อาชีพ ประชาชน 

 • ร้อยละ 7.73 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 • ร้อยละ 17.68 เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
 • ร้อยละ 26.81 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 4.61 ช่วยธุรกิจ/งานครอบครัว 
 • ร้อยละ 18.34 รับจ้างทั่วไป  
 • ร้อยละ 11.60 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 • ร้อยละ 7.32 เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
 • ร้อยละ  5.35  ว่างงาน (รอสมัครงาน) 
 • ร้อยละ 0.58 มีอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียง สมัครใจที่จะว่างงาน       

ระดับการศึกษา ประชาชน 

 • ร้อยละ 16.94 มีการศึกษาระดับประถม/ต่ำกว่า ร้อยละ 34.54 มัธยม/ปวช. 
 • ร้อยละ 29.28 อนุปริญญา/ปวส. 
 • ร้อยละ 17.52  ปริญญาตรี  
 • ร้อยละ 1.73 สูงกว่าปริญญาตรี

ภูมิภาค ประชาชน 

 • ร้อยละ 14.47 อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล*   
 • ร้อยละ 18.42 อยู่ในภาคเหนือ   
 • ร้อยละ 13.82 อยู่ในภาคใต้  
 • ร้อยละ 13.16 อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก  
 • ร้อยละ 7.89 อยู่ในภาคตะวันออก  
 • ร้อยละ 32.24 อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related