svasdssvasds

"นิด้าโพล" ชี้ ขรก.-จนท. เบื่อขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก-มากมาย แต่ไม่อยากลาออก

"นิด้าโพล" ชี้ ขรก.-จนท. เบื่อขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก-มากมาย แต่ไม่อยากลาออก

นิด้าโพล เผยผลสำรวจข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่อขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมาย-ยุ่งยาก ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ รวมไปถึงเงินเดือนน้อย แต่ก็ไม่อยากลาออกและไม่อยากย้ายหน่วยงาน

SHORT CUT

 • ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่ออะไร?”
 • ผลสำรวจสาเหตุที่ทำให้รู้สึกเบื่อในระบบหรืองานราชการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมายและยุ่งยากซับซ้อน, ระบบอุปถัมภ์ ,เงินเดือนน้อย
 • แต่เมื่อถามเรื่องการลาออก หรือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น พบว่ากว่า 63% ไม่อยากลาออกและไม่อยากย้ายหน่วยงาน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่อขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมาย-ยุ่งยาก ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ รวมไปถึงเงินเดือนน้อย แต่ก็ไม่อยากลาออกและไม่อยากย้ายหน่วยงาน

วันที่ 31 มีนาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่ออะไร?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2567 จากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกเบื่อของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่อระบบราชการไทย

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับ

สาเหตุที่ทำให้รู้สึกเบื่อในระบบหรืองานราชการ

 • ร้อยละ 39.47 ระบุว่า ขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมายและยุ่งยากซับซ้อน
 • รองลงมา ร้อยละ 31.53 ระบุว่า ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ
 • ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เงินเดือนน้อย
 • ร้อยละ 22.44 ระบุว่า ตัวชี้วัดทั้งหลาย
 • ร้อยละ 20.38 ระบุว่า โครงสร้าง การปกครองหรือสั่งการตามลำดับชั้น
 • ร้อยละ 18.93 ระบุว่า การประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
 • ร้อยละ 17.02 ระบุว่า การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิง ความดีความชอบและตำแหน่งที่สำคัญ
 • ร้อยละ 16.49 ระบุว่า การคอร์รัปชันในระบบราชการ
 • ร้อยละ 16.18 ระบุว่า เจ้านาย
 • ร้อยละ 15.73 ระบุว่า ไม่เบื่ออะไรเลย
 • ร้อยละ 14.05 ระบุว่า เพื่อนร่วมงาน
 • ร้อยละ 11.07 ระบุว่า การทำงานแบบผักชีโรยหน้า
 • ร้อยละ 10.23 ระบุว่า การแทรกแซงของนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล
 • ร้อยละ 8.47 ระบุว่า ลูกน้อง
 • ร้อยละ 7.25 ระบุว่า งานที่มีความเสี่ยงจะผิดกฎระเบียบ
 • ร้อยละ 6.41 ระบุว่า ประชาชนที่ไม่เข้าใจในระบบงาน กฎระเบียบของราชการ

ด้านความศรัทธาต่อระบบราชการไทย พบว่า

 • ร้อยละ 49.47 ระบุว่า ค่อนข้างศรัทธา
 • รองลงมา ร้อยละ 22.52 ระบุว่า ศรัทธามาก
 • ร้อยละ 21.53 ระบุว่า ไม่ค่อยศรัทธา
 • ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่ศรัทธาเลย
 • ร้อยละ 0.14 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ

เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการลาออก หรือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นของรัฐ พบว่า

 • ร้อยละ 63.04 ระบุว่าไม่อยากลาออกและไม่อยากย้ายหน่วยงาน
 • รองลงมา ร้อยละ 14.89 ระบุว่า อยากลาออกจากหน่วยงานของรัฐ
 • ร้อยละ 13.44 ระบุว่า อยากย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ร้อยละ 8.32 ระบุว่า ลาออกหรือย้ายหน่วยงานก็ได้
 • ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related