svasdssvasds

เปิดเนชั่นโพล ครั้งที่ 1 แคนดิเดตนายกฯ คนที่ 30 ขวัญใจคนกลุ่มไหน ?

เปิดเนชั่นโพล ครั้งที่ 1 แคนดิเดตนายกฯ คนที่ 30 ขวัญใจคนกลุ่มไหน ?

ผลเนชั่นโพล ครั้งที่ 1 ก่อนเลือกตั้ง 2566 เช็คเสียงแฟนคลับ ที่เลือก แพทองธาร ชินวัตร , พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา , พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ , เศรษฐา ทวีสิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนายกฯในการเลือกตั้ง 2566 ส่วนใหญ่อยู่ภาคไหน อายุเท่าไหร่ ระดับการศึกษาเป็นอย่างไร อาชีพอะไร

• อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? 

เริ่มกันที่ แคนดิเดตนายก พรรคเพื่อไทย อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร  เมื่อจำแนกแจกแจง จากเนชั่นโพล ครั้งที่ 1 พบว่า เนชั่นโพลระบุว่า 

เพศ : เมื่อพิจารณาเพศของผู้ตัดสินใจเลือก “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นนายกฯ มากที่สุด พบว่า กว่า 58.35% เป็นเพศหญิง ขณะที่เพศชาย อยู่ที่ 40.98% และเพศทางเลือก อยู่ที่ 0.67%

อายุ : จากการสำรวจข้อมูลเนชั่นโพล “แพทองธาร ชินวัตร” ได้รับความนิยมจากประชาชนในภาพรวมทั้งประเทศ กลุ่มอายุ 46-60 ปี มากที่สุด 29.69% รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี 21.89% อายุ 26-35 ปี 18.23% อายุ 61-75 ปี 17.80% อายุ 18-25 ปี 10.10% และตั้งแต่ อายุ 76 ปีขึ้นไป 2.29% 

อาชีพ : ข้อมูลเนชั่นโพลระบุชัดว่า ประชาชนที่ตัดสินใจเลือก “แพทองธาร ชินวัตร” ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการ อิสระ 45.73% รองลงมา คือ รับจ้าง 22.35% แม้บ้าน ว่างงาน เกษียณ ป่วย ทุพพลภาพ 15.46% พนักงานลูกจ้างเอกชน 7.07% ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 5.10% และ นักเรียน นักศึกษา 4.29% 

การศึกษา : ข้อมูลสำคัญด้านการศึกษา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” มาจากคนที่มีการศึกษาในระดับ ประถม หรือต่ำกว่า มากที่สุด 30.80% รองลงมาคือ มัธยมต้น 18.56% มัธยมปลาย 19.77% ปวช. หรือเทียบเท่า 6.36% ปริญญาตรี 15.01% อนุปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า 8.95% และ สูงกว่าปริญญาตรี 0.54%

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร และ เศรษฐา ทวีสิน ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? จากเนชั่นโพล ครั้งที่ 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? 

ก่อนเลือกตั้ง 2566 เมื่อดูจากอายุพบว่ากลุ่มเลือก ทิม "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 16.87% ส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี 34.97% รองลงมาอายุ 26-35 ปี 30.20% อายุ 36-45 ปี 16.83% อายุ 46-60 ปี 12.73% อายุ 61-75 ปี 3.74% และตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป 1.54% ตามลำดับ

ส่วนอาชีพของกลุ่มคนที่เลือก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็ นนายกฯ อันดับแรกได้แก่ กลุ่ม ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการ อิสระ 31.44% นักเรียน นักศึกษา 24.49% พนักงานลูกจ้างเอกชน 17.25%  รับจ้าง 11.97% ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 9.09% แม่บ้านว่างงาน เกษียณ ป่วย ทุพพภาพ 5.75% ตามลำดับ

ขณะที่ระดับการศึกษาในกลุ่มผู้ที่เลือก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ อันดับแรก คือ ปริญญาตรี 38.53% รองลงมาได่แก่ มัธยมปลาย 18.26% อนุปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า 17.67% ปวช. หรือเทียบเท่า 10.11% ประถม หรือตำกว่า 7.63% มัธยมต้น 6.37% สูงกว่าปริญญาตรี 1.44% ตามลำดับ

ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? จากโพลเนชั่น

• ลุงตู่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? 

จากผลเนชั่นโพล ครั้งที่ 1ก่อนการเลือกตั้ง 2566  พบว่า กลุ่มเพศ : กลุ่มคนที่เลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นเพศหญิง 60.02% เพศชาย 39.97% เพศทางเลือก 0.01% 

อายุ : ของกลุ่มคนที่เลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  อันดับแรก  อายุ 61-75 ปี 37.87% รองลงมา อายุ 46-65 ปี 32.22% อายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้นไป 11.31% อายุ 36-45 ปี 8.92% อายุ 26-35 ปี 6.71% อายุ 18-25 ปี 2.98% ตามลำดับ

ระดับการศึกษา : ของกลุ่มคนที่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  อันดับแรก ประถม/ต่ำกว่า 53.17% รองลงมาได้แก่ มัธยมต้น 13.12% มัธยมปลาย 11.63% ปริญญาตรี 10.31% ปวช.หรือเทียบเท่า 5.90% อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5.21% สูงกว่าปริญญาตรี 0.65% ตามลำดับ 

อาชีพ : ของกลุ่มคนที่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี อันดับแรก ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 39.08% รองลงมาได้แก่ แม่บ้าน ว่างงาน เกษียณ ป่วย ทุพพลภาพ 34.33% รับจ้าง 17.61% ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 6.32% พนักงาน ลูกจ้างเอกชน 2.03% นักเรียน นักศึกษา 0.62%

• ลุงตู่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? จากเนชั่นโพล
 

• นิด เศรษฐา ทวีสิน ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? 

จากผล เนชั่นโพล ครั้งที่ 1ก่อนการเลือกตั้ง 2566  พบว่า กลุ่มเพศ : กลุ่มคนที่เลือก เศรษฐา ทวีสิน หรือ "นิด"  เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นเพศหญิง 46%  เพศชาย 53.59 % เพศทางเลือก 0.41%

อายุ : ของกลุ่มคนที่เลือกเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี  อันดับแรก  อายุ 46-60 ปี  31.29%  อายุ 61-75 ปี 24.90 % จากนั้นจะเป็นช่วง อายุ 36-45 ปี 18.90 % , อายุ 26-35 ปี  15.30% , อายุ 18-25 ปี  6.13% และปิดท้ายที่ อายุ 76 ปีขึ้นไป  3.49%

การศึกษา : 

ประถม หรือ ต่ำกว่า 26.09%
มัธยมต้น  10.84%
มัธยมปลาย 20.84%
ปริญญาตรี 26.41 %
อนุปริญญาตรี ปวส. หรือ เทียบเท่า 6.33%
ปวช. หรือ เทียบเท่า 8.31%
สูงกว่าปริญญาตรี 1.19% 

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการอิสระ 39.48%
รับจ้าง  18.92 %
แม่บ้าน ว่างงาน ป่วย ทุพพลภาพ  18.41%
พนักงานลูกจ้างเอกชน  9.76%
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ   10.26%
นักเรียน นักศึกษา  3.17%

ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? 

ปิดท้ายที่ ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาลองดูกันว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่อยู่ภาคไหน อายุเท่าไหร่ ระดับการศึกษาเป็นอย่างไร อาชีพอะไร กันบ้าง  

โดยกลุ่มคนที่เลือกลุงป้อม จากเนชั่นโพล มากที่สุด อยู่ที่ อายุ 61-75 ปี  ที่ 32.96 % ขณะที่การศึกษา มีจำนวน 45.33% ที่อยู่ในเกณฑ์ ประถม หรือ ต่ำกว่า , ขณะที่  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการอิสระ 40.34 % ที่เลือก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

อายุ

อายุ 18-25 ปี  6.14%
อายุ 26-35 ปี  3.77 %
อายุ 36-45 ปี 22.72 %
อายุ 46-65 ปี  24.85 %
อายุ 61-75 ปี  32.96 %
อายุ 76 ปีขึ้นไป 9.56 %

การศึกษา 

ประถม หรือ ต่ำกว่า  45.33%
มัธยมต้น  25.88 %
มัธยมปลาย 11.78 %
ปริญญาตรี 8.82 %
อนุปริญญาตรี ปวส. หรือ เทียบเท่า  1.99%   
ปวช. หรือ เทียบเท่า  6.11 %
สูงกว่าปริญญาตรี 0.11 %

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการอิสระ 40.34 %
รับจ้าง 15.70 %
แม่บ้าน ว่างงาน ป่วย ทุพพลภาพ  39.41%
พนักงานลูกจ้างเอกชน 0.91 %
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  1.11 %
นักเรียน นักศึกษา  2.53%

ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขวัญใจคนกลุ่มไหน ? จากเนชั่นโพล

• เผยวิธีสำรวจ เนชั่นโพล การสำรวจครั้งที่ 1  ช่วงเวลาสำรวจ 7 – 12 เมษายน พ.ศ. 2566 ก่อนการเลือกตั้ง 2566 
 
รวมทั้งหมด  39,687 ตัวอย่าง
กรุงเทพมหานคร                              35,411 ตัวอย่าง (33 เขตเลือกตั้ง เขตละ 1,072 ตัวอย่าง)
ภาคเหนือตอนบน                             406 ตัวอย่าง
ภาคเหนือตอนล่าง                            417 ตัวอย่าง
ภาคกลางและภาคตะวันตก                723 ตัวอย่าง
ภาคตะวันออก                                  420 ตัวอย่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน      722 ตัวอย่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     726 ตัวอย่าง
ภาคใต้ 11 จังหวัด                            461 ตัวอย่าง
3 จังหวัดชายแดนใต้                         401 ตัวอย่าง

วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Five-Stage Random Sampling (ภูมิภาค) และ Stratified Three-Stage Random Sampling (กทม.)
สุ่มตัวอย่างใน 8 ภูมิภาค จำนวน 31 จังหวัด ที่ระดับความผิดพลาด 5%
สุ่มตัวอย่างใน กทม. จำนวน 33 เขตเลือกตั้ง ที่ระดับความผิดพลาด 3% 
ใช้ค่าถ่วงน้ำหนัก (Sampling weight) ในการประมาณค่าประชากร
สถิติที่ใช้นำเสนอผลการสำรวจ
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)

 Credit  Youtube Nation online

related