svasdssvasds

เปิดรายได้ ส.ว. สวัสดิการ ส.ว. หนึ่งคนใช้เงินเท่าไร? ส.ว. เงินเดือนเท่าไร

เปิดรายได้  ส.ว. สวัสดิการ ส.ว. หนึ่งคนใช้เงินเท่าไร?  ส.ว. เงินเดือนเท่าไร

ส่องที่มา รายได้ ส.ว. หลังจากที่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดสปอร์ตไลท์ ของสังคม หลังจากจบการเลือกตั้ง 2566 พบว่า ส.ว. 1 คนมีค่าใช้จ่ายราว 4.5 ล้านบาท หรือทั้ง 250 คน ต้องใช้งบฯ กว่าพันล้านบาทใน 1 ปี

ทั้งนี้ ข้อมูลใน รัฐธรรมนูญปี 2560 มีบทเฉพาะกาลเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าด้วยการทำหน้าที่กลั่นกรองงานของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีวาระ 5 ปี และมีอำนาจที่ต่างจาก ส.ว.จากรัฐธรรมนูญในอดีตคือ การร่วมออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งกำหนดให้จ่ายได้หลังจากวันเข้ารับหน้าที่ ต่อมาในปี 2555 มี พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภาเพิ่ม กำหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

เงินเดือน ส.ว. และสวัสดิการต่างๆ ของ ส.ว. 

เงินเดือนประธานวุฒิสภา
เงินเดือนประจำแหน่ง 74,420 บาท
เงินเพิ่ม 45,500 บาท

เงินเดือนรองประธานวุฒิสภา
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท
เงินเพิ่ม 42,500 บาท

เงินเดือนสมาชิกวุฒิสภา
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท
เงินเพิ่ม 42,330 บาท

ไม่เกินวันละ 3,100 บาทต่อคน 
กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาทต่อคน 
ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน 

สิทธิเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว 
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน ค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อเดือน
ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน
ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการอื่นๆ 
•ค่าเดินทาง ในวงเงิน  1,500,000 บาท/ปี

• ค่ารักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป /ตรวจสุขภาพ  97,000 บาท/ปี
อุบัติเหตุฉุกเฉิน   20,000 บาท/ครั้ง

เปิดรายได้ ส.ว. สวัสดิการ ส.ว. หนึ่งคนใช้เงินเท่าไร?  มีเงินเดือนเท่าไร
 

•เบี้ยประชุม 
ประธาน 1,500 บาท/ครั้ง 
ร่วมประชุมกรรมาธิการ 1,200 บาท/ครั้ง 
ประชุมอนุกรรมาธิการ 800 บาท/ครั้ง

สรุปแล้ว ส.ว. 1 คน มี ค่าตอบแทน และ สิทธิประโยชน์ 4,512,720 บาท / ปี  
 

ที่มา senate.go.th

related