svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “อภิสิทธิ์” เหมาะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “อภิสิทธิ์” เหมาะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด

เปิดผลสำรวจ “นิด้าโพล” เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” โดยในหัวข้อ “บุคคลที่เหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป" อันดับ 1 ได้แก่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 37.48 %

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. การเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง

อันดับ 1 ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 58.63 %

อันดับ 2 เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งล่าสุด 31.91 %

อันดับ 3 เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 9.31 %

อันดับ 4 ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย 0.15 %

 นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “อภิสิทธิ์” เหมาะเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์มากที่สุด

2. บุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป

อันดับ 1 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 37.48 %

อันดับ 2 ชวน หลีกภัย 24.43 %

อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 9.85 %

อันดับ 4 วทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์) 4.27 %

อันดับ 5 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 3.05 %

อันดับ 6 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 2.90 %

อันดับ 7 อลงกรณ์ พลบุตร 2.67 %

อันดับ 8 บัญญัติ บรรทัดฐาน 1.76 %

อันดับ 9 นราพัฒน์ แก้วทอง 1.60 %

อื่น ๆ ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน , นายเดชอิศม์ ขาวทอง , นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ 1.46 %

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.53

3. เห็นด้วยหรือไม่ หากพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 44.96 %

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 19.54 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเห็นด้วย 18.70 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 16.18 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.62 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “อภิสิทธิ์” เหมาะเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์มากที่สุด

กลุ่มตัวอย่าง

ภูมิลำเนา

มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 8.55 %

มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.55 %

มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 18.01 %

มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.44 %

มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ 13.74 %

มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก 7.71 %

เพศ

เป็นเพศชาย 48.09 %

เป็นเพศหญิง 51.91 %

อายุ

อายุ 18-25 ปี 12.90 %

อายุ 26-35 ปี 17.79 %

อายุ 36-45 ปี 18.93 %

อายุ 46-59 ปี 26.64 %

อายุ 60 ปีขึ้นไป 23.74 %

ศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ 95.57 %

นับถือศาสนาอิสลาม 3.74 %

นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ 0.69 %

สถานภาพ

สถานภาพโสด 35.42 %

สมรส 61.53 %

หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง และร้อยละ 3.05 %

การศึกษา

จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 25.04 %

จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 34.12 %

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7.63 %

จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 28.17 %

จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5.04 %

อาชีพ

ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9.69 %

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 17.02 %

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 20.46 %

ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 12.52 %

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 17.56 %

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 18.09 %

นักเรียน/นักศึกษา 4.66 %

รายได้

ไม่มีรายได้ 19.92 %

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 20.31 %

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 28.62 %

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 11.83 %

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 4.66 %

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป 5.65 %

ไม่ระบุรายได้ 9.01 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “อภิสิทธิ์” เหมาะเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์มากที่สุด

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “อภิสิทธิ์” เหมาะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด

ที่มา นิด้าโพล

related