svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ความแตกแยกของสังคม กับการเลือกนายกฯ และจัดตั้งรัฐบาล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ความแตกแยกของสังคม กับการเลือกนายกฯ และจัดตั้งรัฐบาล

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลือกนายกรัฐมนตรี สังคมแตกแยก?” โดย 37.10 % เชื่อมากว่า จะเกิดความแตกแยกกับสังคม จาการจัดรัฐบาลในครั้งนี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลือกนายกรัฐมนตรี สังคมแตกแยก?” (และจัดตั้งรัฐบาล) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย หรือไม่

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความเชื่อของประชาชนว่า จะเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไทย จากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ ?

อันดับ 1 ร้อยละ 37.10 ระบุว่า เชื่อมาก

อันดับ 2 ร้อยละ 26.64 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ

อันดับ 3 ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย

อันดับ 4 ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ

อันดับ 5 ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ความแตกแยกของสังคม กับการเลือกนายกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาที่รัฐบาลใหม่จะสามารถอยู่ได้

อันดับ 1 ร้อยละ 60.53 ระบุว่า อยู่กันจนครบเทอม 4 ปี

อันดับ 2 ร้อยละ 15.34 ระบุว่า ประมาณ 2 ปี

อันดับ 3 ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ประมาณ 1 ปี

อันดับ 4 ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน

อันดับ 5 ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ประมาณ 3 ปี

อันดับ 6 ร้อยละ 1.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

กลุ่มตัวอย่าง

ภูมิลำเนา

ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง

ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ความแตกแยกของสังคม กับการเลือกนายกฯ

เพศ

ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 96.18 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 3.21 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 0.61 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

สถานภาพ

ร้อยละ 33.13 สถานภาพโสด

ร้อยละ 64.43 สมรส

ร้อยละ 2.44 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

การศึกษา

ร้อยละ 24.81 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 34.81 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 6.41 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 28.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 5.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 7.86 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 17.86 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 22.67 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 12.98 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 15.19 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 17.94 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 5.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 20.30 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 19.39 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 28.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 10.69 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 5.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 5.27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 10.08 ไม่ระบุรายได้  

ที่มา นิด้าโพล

related