svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช. อยากบอกอะไรนายกฯ รัฐมนตรีทุกกระทรวง ครม. เศรษฐา 1

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช. อยากบอกอะไรนายกฯ รัฐมนตรีทุกกระทรวง ครม. เศรษฐา 1

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนอยากบอกอะไร ครม.เศรษฐา 1 อนุทิน รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประชาชนต้องการให้ ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ , ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รัฐมนตรีว่าการฯ ประชาชน อยากให้ แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนอยากบอกอะไร ครม.เศรษฐา 1” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,042 คน (สำรวจทางภาคสนามและออนไลน์) ด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิด (ให้ผู้ตอบเขียนคำตอบด้วยตนเอง) สำรวจระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2566 พบว่า

สิ่งที่อยากบอกกับนายกรัฐมนตรี คือ อยากให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ร้อยละ 45.99 ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารประเทศ ร้อยละ 31.02 และทำตามนโยบายที่ให้ไว้ โดยเฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 28.10

สิ่งที่ประชาชนอยากบอกรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง มีดังนี้
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำงานรวดเร็ว สื่อสารชัดเจน ร้อยละ 51.43
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ร้อยละ 35.48
สนับสนุนการทำงานของนายกฯ ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ 13.81

2. รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 65.76
ไม่แทรกแซงการพิจารณาคดี ร้อยละ 31.22
เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ร้อยละ 17.19

3. รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ 
ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป ร้อยละ 65.47
ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการตลาด  ร้อยละ 23.08
ยกระดับสินค้าไทย กระตุ้นการค้าต่างประเทศ  ร้อยละ 15.38

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ ปชช. อยากให้นายกฯ และรัฐมนตรีทุกกระทรวง ครม. เศรษฐา 1

4. รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 
ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย ร้อยละ 48.90
ปกป้องประเทศชาติและประชาชน  ร้อยละ    27.35
ปรับโครงสร้างองค์กร ลดบางตำแหน่ง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร  ร้อยละ 25.14

5. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 72.50
มีนโยบายรักษาฟรี วัคซีนฟรี ร้อยละ  26.75
ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจ  ร้อยละ 25.25

6. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 
ยกระดับประเทศไทยสู่สากล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 61.11
ทำตามที่หาเสียงไว้ สร้างผลงาน ร้อยละ 31.88
คำนึงถึงสถานการณ์โลก มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 10.63

7. รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 
ควบคุมราคาพลังงาน แก้ปัญหาราคาแพง ร้อยละ 68.25
ผลิตและพัฒนาพลังงานใหม่ พลังงานทดแทน ร้อยละ 20.84
ทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ร้อยละ 14.83

8. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 
บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวินัยทางการเงิน ร้อยละ 70.77
สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มเงินคงคลัง ร้อยละ 32.04
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 20.56

9. รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬา ร้อยละ 40.96
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น ร้อยละ 33.58
เพิ่มงบประมาณส่งเสริมการกีฬา ร้อยละ 26.20

10. รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 46.13
เพิ่มสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชน ร้อยละ 42.80
พัฒนาสังคมน่าอยู่ สังคมปลอดภัย ร้อยละ 22.07

11. รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พัฒนาการวิจัยเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ร้อยละ 42.26
ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ร้อยละ 40.17
แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 20.16

12. รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา ร้อยละ 64.14
ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ร้อยละ 26.30
สร้างรายได้ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น ร้อยละ 24.89

13. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 
ขยายเส้นทาง เชื่อมต่อการคมนาคม ร้อยละ 54.79
ควบคุมราคาค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ร้อยละ 28.42
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างทั่วถึง ปลอดภัย ร้อยละ 22.60

14. รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แก้ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ร้อยละ 42.51
บังคับใช้กฎหมายดิจิทัลอย่างเด็ดขาด เพิ่มโทษ ร้อยละ 37.43
พัฒนาประเทศให้มีความเป็นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น ร้อยละ 23.65

15. รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ร้อยละ 59.45
แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า  ร้อยละ 31.60
สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม ร้อยละ 17.52

16. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 43.61
บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว เพิ่มช่องทางร้องทุกข์    ร้อยละ 33.77
กระจายอำนาจ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ร้อยละ 22.62

17. รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 65.97
พัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการจ้างงาน ร้อยละ 29.11
เพิ่มสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ร้อยละ 27.95

18. รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 
สืบสานวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป ร้อยละ 53.98
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 40.80
สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย ร้อยละ 21.12

19. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ร้อยละ 53.09
ปฏิรูปการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 25.93
ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็ก ร้อยละ 20.99

20. รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทย สินค้าการเกษตร ร้อยละ 45.45
เพิ่มการลงทุนกับต่างชาติ ร้อยละ 37.66
เพิ่มการผลิตและส่งออกต่างประเทศให้มากขึ้น ร้อยละ 20.35


ทั้งนี้ นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย “สวนดุสิตโพล” ให้ความเห็นว่า จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1 หรือ ครม. เศรษฐา 1  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนก็อยากให้แต่ละกระทรวงทำงานบนความรับผิดชอบตามเนื้องานของแต่ละกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ แก้และสะสางปัญหาเก่า พัฒนาสิ่งใหม่ ส่งเสริมจุดเด่นของประเทศไทยนำไปต่อยอด นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้มาตรฐานขั้นพื้นฐานในการทำงานคือต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และทำเพื่อประเทศชาติ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลใหม่จะสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อพิสูจน์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related