svasdssvasds

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ครม.เศรษฐา 11 ก.ย. นี้ จะทำได้จริงหรือไม่ ?

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ครม.เศรษฐา 11 ก.ย. นี้ จะทำได้จริงหรือไม่ ?

เปิดถ้อยคำแถลงนโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ต่อรัฐสภา ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ 11 ก.ย. 2566 นี้ โดยในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 11 ก.ย. 2566 ปรากฏนโยบายเร่งด่วน 5 นโยบายหลัก

จากเอกสารคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ความยาว 52 หน้า ที่สื่อมวลชนได้รับ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ นโยบายในกรอบระยะสั้น ซึ่งใจความระบุว่า รัฐบาลมีความจำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่าย ให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง และเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว

นโยบายเร่งด่วนทั้งสิ้น 5 นโยบาย ได้แก่ เงินดิจิทัลวอลเล็ท 10,000 บาท, การแก้ปัญหาหนี้สิน, การลดค่าค่าไฟ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง, การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญ

นโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกบรรจุในร่างคำแถลงนโยบายเร่งด่วน ระบุสาระสำคัญว่าการแก้ไขจะไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์ และรัฐบาลจะหารือแนวทางการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ครม.เศรษฐา 11 ก.ย. นี้ จะทำได้จริงหรือไม่ ?

ส่วน นโยบายกรอบระยะกลางและระยะยาว ระบุประเด็นนโยบาย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การสร้างรายได้ให้กับประชาชน การสร้างโอกาส และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยแตกย่อยได้เป็นอย่างน้อย 20 นโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค, นโยบาย "พัฒนากองทัพ", นโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์เพาเวอร์ , ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต , ปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการคุกคาและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 , นโยบาย "พัฒนากองทัพ" เช่น เกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ , ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย ,เร่งแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 , ยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ,สวัสดิการรัฐ คำแถลงนโยบายระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์
ผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

related