svasdssvasds

นิด้าโพล เผย 63.80 % ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง หากรักษาการนายกฯ จะยุบสภา

นิด้าโพล เผย 63.80 % ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง หากรักษาการนายกฯ จะยุบสภา

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี” โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 63.80 % ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง หากบิ๊กป้อมในฐานะรักษาการนายกฯ จะยุบสภา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี” (รักษาการนายกฯ) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก(MasterSample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 มีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล เผย 63.80 % ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง หากรักษาการนายกฯ จะยุบสภา

บทความที่น่าสนใจ

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีหากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาการนายกฯ จะปรับคณะรัฐมนตรี

อันดับ 1 ไม่เหมาะสมเลย 46.34 %

อันดับ 2 เหมาะสมอย่างยิ่ง 21.57 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเหมาะสม 16.00 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเหมาะสม 12.58 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 3.51 %

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีหากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาการนายกฯ จะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่

อันดับ 1 เหมาะสมอย่างยิ่ง 63.80 %

อันดับ 2 ค่อนข้างเหมาะสม 16.54 %

อันดับ 3 ไม่เหมาะสมเลย 13.95 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเหมาะสม 4.80 %

ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.91 %

นิด้าโพล เผย 63.80 % ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง หากรักษาการนายกฯ จะยุบสภา

3. ความพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาการนายกฯ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

อันดับ 1 ไม่พอใจเลย 41.46 %

อันดับ 2 ค่อนข้างพอใจ 22.87 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยพอใจ 22.26 %

อันดับ 4 พอใจอย่างยิ่ง 8.46 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 4.95 %

ที่มา นิด้าโพล

related