svasdssvasds

นิด้าโพลเผย ชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่เชื่อ มีบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ

นิด้าโพลเผย ชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่เชื่อ มีบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 40.29 % เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้รวมท้ังสิ้น จำนวน 1,102 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อ ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก(MasterSample) ของ“นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพลเผย ชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่เชื่อ มีบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ

บทความที่น่าสนใจ

1. ความเชื่อของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้น ๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ)

อันดับ 1 เชื่อว่า เกิดขึ้นจริง 40.29 %

อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง 25.95 %

อันดับ 3 ไม่เชื่อเลย 19.33 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง 14.07 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.36 %

2. ความรู้สึกของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้นๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ)

(หมายเหตุ : 1. เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจจ จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง 2. ตัวอย่างสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

อันดับ 1 อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ 43.32 %

อันดับ 2 ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ปฏิบัติงานจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 41.55 %

อันดับ 3 เป็นการย้ายแค่ชื่อเข้ามาเอาตำแหน่ง เพื่อการเติบโตทางราชการในวันหน้า 30.65 %

อันดับ 4 เป็นการใช้เส้นสายทางราชการ/การเมือง 30.38 %

อันดับ 5 เป็นเรื่องปกติในระบบราชการไทย 27.38 %

อันดับ 6 ผู้บริหารในส่วนกลางไม่ใส่ใจดูแลแก้ปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.57 %

อันดับ 7 เป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎระเบียบ ในระบบราชการ 14.85 %

อันดับ 8 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.91 %

บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(หมายเหตุ: เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงค่อนข้างเชื่อว่า เกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง)

อันดับ 1 จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่กระทำผิดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 57.08 %

อันดับ 2 ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานจนกลายเป็นเรื่องปกติ มีเรื่องของอำนาจ ผลประโยชน์และเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก 40.74 %

อันดับ 3 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 2.18 %

บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา นิด้าโพล : “บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

related