svasdssvasds

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “ข้อตกลงทางการเมืองพลังประชารัฐ - เพื่อไทย”

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “ข้อตกลงทางการเมืองพลังประชารัฐ - เพื่อไทย”

นิด้าโพลเผยผลสำรวจเรื่อง “ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย?” โดยประชาชน 59.76 % ไม่เชื่อว่า เพื่อไทยจะร่วมกับพลังประชารัฐ หนุนบิ๊กป้อม เป็นนายกฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อตกลงทำงการเมือง ระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “ข้อตกลงทางการเมืองพลังประชารัฐ - เพื่อไทย”

ผลสำรวจของนิด้าโพลที่น่าสนใจ

1. ความเชื่อของประชาชนต่อข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย ในการเปลี่ยนสูตรการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จากหาร 500 เป็น หาร 100

อันดับ 1 ไม่เชื่อเลย 40.32 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อ 21.80 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อ 17.91 %

อันดับ 4 เชื่อมาก 9.38 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.59 %

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “ข้อตกลงทางการเมืองพลังประชารัฐ - เพื่อไทย”

2. ความเชื่อของประชาชนต่อข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย ในการสนับสนุน บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตรวงษ์ สุวรรณ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 1 ไม่เชื่อเลย 59.76 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อ 17.45 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อ 13.87 %

อันดับ 4 เชื่อมาก 7.47 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.45 %

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “ข้อตกลงทางการเมืองพลังประชารัฐ - เพื่อไทย”

ที่มา นิด้าโพล : “ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย?”

related