svasdssvasds

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ DEPA จัด "MORAL HACKATHON" สร้างนวัตกรรมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ DEPA จัด "MORAL HACKATHON" สร้างนวัตกรรมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ DEPA ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ จัดงาน "MORAL HACKATHON" สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบ 5 ทีมสุดท้าย ในโครงการ Moral Hackathon 2022 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565

5 คณะกรรมตัดสินงาน Moral Hackathon 2022

โครงการ Moral Hackathon 2022 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมตัดสิน 5 ท่าน อาทิ  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ (กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office SCG , คุณสุนิตย์ เชรษฐา Founder and Managing Director Change Fusion และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ การแข่งขัน Moral Hackathon 2022 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจสตาร์อัพ (Start-up) ได้พัฒนาแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ Moral Hackathon 2022: การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ศูนย์คุณธรรมจึงได้กำหนดโจทย์การแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด "Make a Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยแนวคิดดังกล่าวต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม รวมกว่า 150,000 บาท  

สำหรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา นำเสนอผลงานที่โดดเด่น  น่าสนใจ  และเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนสามารถต่อยอดได้ในอนาคต  โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวนมาก ก่อนคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือ10 ทีมเพื่อเข้ารับการอบรม (Workshop) และคัดให้เหลือ 5 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบการแข่งขัน (Hack Day)

รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน Class Craft จากทีมกลิ่นความดี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกลิ่นความดี จากผลงาน Class Craft , รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม OT-Ojai จากผลงาน  Mind Letter   และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ทีม NAKAMA จากผลงาน  I Wheel Go , ทีมShabab Shift จากผลงาน บอร์ดเกม "พล(แปลง)เมือง และทีม ICS จากผลงาน Dr.Du การวินิจฉัยโรคทุเรียนด้วย AI

รางวัลรองชนะเลิศ: ผลงาน Mind Letter จากทีม OT-Ojai

related