svasdssvasds

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯ กว่า 42 % ค่อนข้างพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯ กว่า 42 % ค่อนข้างพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ” โดยภาพรวมแล้ว คนกรุงเทพฯ 42.60 % ค่อนข้างพอใจ และ 38.93 % พอใจมาก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก

(Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯ กว่า 42 % ค่อนข้างพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพฯ 

1. ท่านคิดว่าการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์เป็นอย่างไร

1.1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ

ดีมาก 39.07 %

ค่อนข้างดี 36.40 %

ไม่ค่อยดี 13.33 %

ไม่ดีเลย 9.13 %

ไม่มีข้อมูล 2.07 %

1.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม.

ดีมาก 38.13 %

ค่อนข้างดี 40.54 %

ไม่ค่อยดี 11.33 %

ไม่ดีเลย 7.53 %

ไม่มีข้อมูล 2.47 %

1.3 การสนับสนุนการกีฬา

ดีมาก 34.87 %

ค่อนข้างดี 38.40 %

ไม่ค่อยดี 14.60 %

ไม่ดีเลย 9.00 %

ไม่มีข้อมูล 3.13 %

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯ กว่า 42 % ค่อนข้างพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

1.4 การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย

ดีมาก 33.13 %

ค่อนข้างดี 39.73 %

ไม่ค่อยดี 16.40 %

ไม่ดีเลย 9.87 %

ไม่มีข้อมูล 0.87 %

1.5 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ดีมาก 31.80 %

ค่อนข้างดี 34.87 %

ไม่ค่อยดี 18.93 %

ไม่ดีเลย 13.40 %

ไม่มีข้อมูล 1.00 %

1.6 การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม.

ดีมาก 29.53 %

ค่อนข้างดี 40.40 %

ไม่ค่อยดี 16.00 %

ไม่ดีเลย 9.67 %

ไม่มีข้อมูล 4.40 %

1.7 การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า

ดีมาก 29.27 %

ค่อนข้างดี 41.13 %

ไม่ค่อยดี 16.07 %

ไม่ดีเลย 10.53 %

ไม่มีข้อมูล 3.00 %

1.8 การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย

ดีมาก 29.20 %

ค่อนข้างดี 41.33 %

ไม่ค่อยดี 18.07 %

ไม่ดีเลย 10.27 %

ไม่มีข้อมูล 1.13 %

1.9 การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข

ดีมาก 25.33 %

ค่อนข้างดี 42.67 %

ไม่ค่อยดี 17.93 %

ไม่ดีเลย 10.54 %

ไม่มีข้อมูล3.53 %

1.10 การจัดระเบียบการชุมนุม

ดีมาก 24.53 %

ค่อนข้างดี 37.80 %

ไม่ค่อยดี 16.54 %

ไม่ดีเลย 17.33 %

ไม่มีข้อมูล 3.80 %

1.11 การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย

ดีมาก 24.40 %

ค่อนข้างดี 39.13 %

ไม่ค่อยดี 21.54 %

ไม่ดีเลย 12.33 %

ไม่มีข้อมูล 2.60 %

1.12 การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม.

ดีมาก 23.87 %

ค่อนข้างดี 30.60 %

ไม่ค่อยดี 21.60 %

ไม่ดีเลย 16.06 %

ไม่มีข้อมูล 7.87 %

1.13 การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ดีมาก 22.13 %

ค่อนข้างดี 38.47 %

ไม่ค่อยดี 20.20 %

ไม่ดีเลย 12.13 %

ไม่มีข้อมูล 7.07 %

1.14 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ

ดีมาก 21.87 %

ค่อนข้างดี 42.13 %

ไม่ค่อยดี 18.07 %

ไม่ดีเลย 10.60 %

ไม่มีข้อมูล 7.33 %

1.15 การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด

ดีมาก 18.40 %

ค่อนข้างดี 44.60 %

ไม่ค่อยดี 21.00 %

ไม่ดีเลย 14.13 %

ไม่มีข้อมูล 1.87 %

1.16 การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน

ดีมาก 16.87 %

ค่อนข้างดี 39.13 %

ไม่ค่อยดี 25.60 %

ไม่ดีเลย 14.07 %

ไม่มีข้อมูล 4.33 %

1.17 การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

ดีมาก 10.07 %

ค่อนข้างดี 31.40 %

ไม่ค่อยดี 32.26 %

ไม่ดีเลย 20.40 %

ไม่มีข้อมูล 5.87 %

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯ กว่า 42 % ค่อนข้างพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

2. ความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 42.60 %

เพราะเป็นคนขยัน ตั้งใจในการทำงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ กทม. และการแก้ปัญหาได้ตรงจุด

อันดับ 2 พอใจมาก 38.93 %

เพราะมีผลงานชัดเจน มีความทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน

อันดับ 3 ไม่ค่อยพอใจ 10.54 %

เพราะผลงานไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

อันดับ 4 ไม่พอใจเลย 7.93 %

เพราะไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆ ได้เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร

ที่มา นิด้าโพล : “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ”

related