svasdssvasds

เปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ ใช้งบกว่า 33 ล้าน

เปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็น กรุงเทพอภิวัฒน์  ใช้งบกว่า 33 ล้าน

เปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ โดย "ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการ มูลค่าโครงการกว่า 33 ล้านบาท

จากกรณีที่สถานีกลางบางซื่อ รับชื่อพระราชทานเปลี่ยนเป็น "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์" พร้อมกับเปิดให้บริการรถไฟทางไกลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ทั้งนี้มีรายงานว่า ได้มีการว่าจ้าง "บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง" ดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อ พร้อมกับทำตราสัญลักษณ์การรถไฟใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 33.16 ล้านบาท

นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

มูลค่าโครงการดังกล่าวอยู่ที่ 33,169,726.39 บาท เป็นการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื้อเป็นป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท 

-นายนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ

-นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ

-นายบุญชัย ปริติวิชกานต์  กรรมการ

-น.ส.พิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  กรรมการ

-นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ กรรมการ

-นายปริญญา พรสวัสดิ์  กรรมการ

-นายคเณศ สุวิวัฒน์ธนชัย  กรรมการ

-นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 

-นางถนอมศรี สุดโต  23.05%

-นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย 12.46%

-นางมุกดา อาริยวัฒน์  11.91%

-นายธวัช เสริมคชสีห์  3.30%

-บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.60%

-นายศิลา วินัยวัฒนวงศ์  1.54%

-นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล 1.47%

-SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.24%

-น.ส.วันทนีย์ รุจิราวรรณกร  1.04%

-นายณัฐ โอษธีศ   0.99%

เปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็น กรุงเทพอภิวัฒน์  ใช้งบกว่า 33 ล้าน

related