svasdssvasds

กทม. จัดประชุมสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ พัฒนาข้อมูล เร่งป้องกันอุบัติเหตุ

กทม. จัดประชุมสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ พัฒนาข้อมูล เร่งป้องกันอุบัติเหตุ

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.เขต

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.เขต 

กทม. จัดประชุมสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ พัฒนาข้อมูล เร่งป้องกันอุบัติเหตุ

โดยกล่าวว่า ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนมีความซับซ้อน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบหลายปัจจัยดังนั้นการใช้ข้อมูลเพื่อสะท้อนสถานการณ์และสภาพปัญหา การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประเมินติดตามผล จึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ให้สามารถดำเนินการอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result focused) ได้

ในการขับเคลื่อนงานด้านอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีการมุ่งเน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางเท้า อุบัติเหตุ รถติด แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย 100 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร รณรงค์และกวดขันวินัยจราจร ปรับปรุงทางกายภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาจุดฝืดรถติด 266 จุด เป้าหมายปรับปรุงทางเท้า 1,000 กิโลเมตร และเป้าหมายทำให้ถนนในกรุงเทพมหานครเป็นถนนปลอดภัย

กทม. จัดประชุมสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ พัฒนาข้อมูล เร่งป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยโครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) และในการดำเนินงานต่างๆ นี้ จะไม่สามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ได้หากปราศจากการได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงาน

ซึ่งการดำเนินงานล้วนต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์ ออกแบบมาตรการส่งเสริมนโยบายรวมไปถึงการติดตามประเมินผล เพื่อให้สามารถชี้ประเด็นปัญหาได้ ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงรวมทั้งพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.เขต เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 50 เขต ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธามีความรู้และทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

รวมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายให้ความรู้ด้านรูปแบบการสอบสวนและวิเคราะห์ตลอดจนการใช้ประโยชน์ข้อมูล

และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base) และตัวอย่างจากกรณีศึกษา (case base) พร้อมแนวทางการป้องกันแก้ไข และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเสริมแนวคิดในการป้องกันอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กทม. จัดประชุมสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ พัฒนาข้อมูล เร่งป้องกันอุบัติเหตุ

กิจกรรมวันนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

related