svasdssvasds

เช็กเลย! หลักเกณฑ์ วิธีติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง อะไรทำได้-ทำไม่ได้

เช็กเลย! หลักเกณฑ์ วิธีติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง อะไรทำได้-ทำไม่ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อะไรทำได้ อะไรที่ห้ามทำ เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 ป้ายหาเสียง ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งในสิ่งที่ขัดใจคนกรุงเทพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายต่างๆ ก็จะถูกนำมาติดตามถนน เสาไฟ ต้นไม้ริมทาง อยู่เสมอ บางป้ายก็บดบังทัศนวิสัย บางป้ายก็กีดขวางคนเดินเท้า

 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 ป้ายหาเสียงเกลื่อนเต็มฟุตบาท เสาไฟฟ้า ต้นไม้ตามข้างถนนจำนวนมากตั้งแต่ยังไม่ทันได้ยุบสภาด้วยซ้ำ 

แต่รู้หรือไม่ว่า “ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. รอบนี้ มีเงื่อนไข วิธีการติดตั้ง อะไรทำได้ ไม่ได้อย่างไรบ้าง

 จากรายงานของคมชัดลึก ได้หาคำตอบมาให้จาก "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง" เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” โดยแยกออกเป็นในส่วนของประกาศ และ ป้าย ดังนี้ 

การจัดทำประกาศ

• ให้จัดทำประกาศโดยกำหนดเป็นแนวตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และขนาดความสูงไม่เกิน 42 เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศ

• ให้ผู้สมัครจัดทำประกาศได้ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

• ให้พรรคการเมืองจัดทำประกาศได้ไม่เกิน 2 เท่าของจจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

• ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปิดประกาศตามที่ทำการพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ได้สถานที่ละ 1 แผ่น

• วิธีการปิดประกาศให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด ทั้งนี้ การปิดประกาศจะต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองอื่น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• "ป้ายหาเสียง" อีกหนึ่งปัญหาและอันตรายเมื่อฟ้าฝนไม่เป็นใจ

• "ป้ายหาเสียงเล็ก" การแก้เกมคำติจากคนกรุง ของผู้สมัครผู้ว่า กทม.

• เปรียบเทียบ ป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กับ ป้ายหาเสียงต่างประเทศ

การจัดทำประกาศสามารถระบุรายละเอียด ดังนี้

• ชื่อ

• รูปถ่าย

• หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร

• ชื่อของพรรคการเมือง

• สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง

• นโยบายของพรรคการเมือง

• คติพจน์ คำขวัญ

• ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง

• ข้อมูลเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

• นอกจากภาพของผู้สมัครแล้วสามารถใส่ภาพของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองได้เท่านั้น

การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศ

• ให้นายอำเภอกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองทุกพรรค ณ ที่ว่าการอำเภอ

• ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองทุกพรรค ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขต แขวงหมู่บ้าน หรือชุมชน

• ให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองทุกพรรค ณ ที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสม

การจัดทำแผ่นป้ายให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง

• ให้จัดทำแผ่นป้ายที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้าย

• ให้ผู้สมัครจัดทำแผ่นป้ายได้ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

• ให้พรรคการเมืองจัดทำแผ่นป้ายได้ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

• ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายตามสถานที่ที่กำหนด

• การติดแผ่นป้ายจะต้องไม่ติดทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองอื่น

สถานที่ที่จะติดแผ่นป้าย

• ต้องเป็นบริเวณพื้นที่อันเป็นสาธารณสถาน เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรเพื่อติดแผ่นป้ายให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน

• คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง

• ไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หรือยานพาหน

• จะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน เช่น ตอกหรือยึดแผ่นป้ายหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้หรือทรัพย์สินอื่นใด  

• ผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจติดตั้งแผ่นป้ายได้ ณ ที่ทำการพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ 1 แผ่น  ให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 400 เซนติเมตร และขนาดความยาวไม่เกิน 750 เซนติเมตร

 

บทลงโทษเมื่อติดปิดประกาศ-แผ่นป้ายไม่ถูกต้อง

กรณีผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองติดปิดประกาศและแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่กำหนดตามประกาศนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจสั่งผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว

ในกรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจรื้อถอน หรือปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองนั้น และรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

related