svasdssvasds

ศาลรัฐธรรมนูญ เตือน “นักการเมือง” ห้ามยุ่งเกี่ยวใช้ "งบประมาณ" โดนโทษหนัก

ศาลรัฐธรรมนูญ เตือน “นักการเมือง” ห้ามยุ่งเกี่ยวใช้ "งบประมาณ" โดนโทษหนัก

ศาลรัฐธรรมนูญ เตือน "สส.-สว.-ครม." ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการใช้เงิน "งบประมาณ" โทษสูงสุด สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งยกชุด รวมไปถึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการโพสต์ภาพอินโฟกราฟิก เป็นคำเตือน ห้าม สส. สว. และกรรมาธิการ ยุ่งเกี่ยว หรือ มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยกรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น

หากมีข้อสงสัย ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้

การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้ กรณีมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวหรือไม่ สามารถส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญ เตือน “นักการเมือง” ห้ามยุ่งเกี่ยวใช้ "งบประมาณ" โดนโทษหนัก

ทั้งนี้ในอินโฟกราฟิก ที่อธิบายข้อมูลนี้ มีการแสดงขั้นตอนการร้องเรียน หากผู้ใดพบว่า บุคคลต้องห้ามดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใชข้จ่ายงบประมาณ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิก

หรือ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนที่เท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้

 

 

โทษสูงสุด เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ชดใช้เงินคืน ครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จภายใน 15 วัน จะมีผลต่อผู้กระทำการ ต้องรับโทษ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คือ สมาชิกสิ้นสุดลง / ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง / ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

ส่วนคณะรัฐมนตรี ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ / ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง / ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะมีมติ

ที่มา : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related