svasdssvasds

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท สรุปแจก 50 ล้านคน รายได้ไม่เกิน 7 หมื่นต่อเดือน

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท สรุปแจก 50 ล้านคน รายได้ไม่เกิน 7 หมื่นต่อเดือน

ด่วน! เปิดเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใครได้บ้าง สรุปแจก 50 ล้านคน รายได้ไม่เกิน 7 หมื่นต่อเดือน หรือเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท

ผลประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ชุดใหญ่ ของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน เคาะแจกคนไทย 50 ล้านคนรายได้ไม่เกิน 7 หมื่นบาท หรือเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet แถลงผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า ที่ประชุมได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท คือให้คนไทย 50 ล้านคน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 7 หมื่นบาท หรือมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้

ส่วนการใช้จ่ายนั้นจะจ่ายในระดับอำเภอ มีระยะเวลาใช้จ่ายก้อนแรกภาย 6 เดือน สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ร้านค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษามูลค่าเพิ่ม แต่ร้านค้าที่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น
 

สำหรับเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท กำหนดให้ขยายใช้ในระดับอำเภอ โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

1.ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

2.ไม่สามารถซื้อของที่เป็นอบายมุขทั้ง เหล้า บุหรี่

3.ไม่สามารถซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

4.ไม่สามารถชำระหนี้ ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ

5.ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอม ค่าเรียนได้

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท สรุปแจก 50 ล้านคน รายได้ไม่เกิน 7 หมื่นต่อเดือน

ส่วนแหล่งเงินทุน จะมีการออกพรบ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อนำมา แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยอาศัยข้อกฎหมายในมาตรา 53 ของ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

เงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บาท สรุปแจก 50 ล้านคน รายได้ไม่เกิน 7 หมื่นต่อเดือน

สำหรับมาตรา 53 ของ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ที่จะนำมาใช้ในการออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้สำหรับการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท บัญญัติว่า การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน

โดยกฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

การดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้นเงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกำหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ขณะที่มาตรา 54 บัญญัติว่า การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา 53 ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปรงใส่ คุ้มค่า และประหยัด

อย่างไรก็ตามในรายละเอียดอื่น ๆ โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ฐานเศรษฐกิจ จะรายงานให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related