svasdssvasds

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ และสื่อเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM : BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ และสื่อเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM : BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ ไทยนิวส์ และสื่อในเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM: BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

เมื่อโมเดลเศรษฐกิจของประเทศมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Economy Model จึงเป็นหนึ่งคำตอบที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย ด้วยทุกการพัฒนาและขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่สำคัญคือ ภาคครัวเรือน ที่จะเป็นแรงสำคัญให้รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

BCG Economy Model จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ ไทยนิวส์ และสื่อในเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM: BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน พบกันวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.20 น.

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG Model และ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model , ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย
- น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร     
- ดร.วิจารย์ สิมาฉายา 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน
- ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน /บุคลากร

- เทวินทร์ วงศ์วานิช  
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
- อิสระ ว่องกุศลกิจ 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขานวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
- ธีรพงศ์ จันศิริ 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาอาหาร 
- ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ 
- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน
- กลินท์ สารสิน 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
- นพดล เภรีฤกษ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขากฎหมาย
- ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและก่อตั้ง บริษัท นิว อาไรวา จำกัด
- ภาวิณี แว่วเสียงสังข์ กรรมการบริหาร บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
- จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
กรรจิต นาถไตรภพ Founder & CEO บริษัท วาสุ45 จำกัด 
- พรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด

ผู้สนใจร่วมงาน VIRTUAL FORUM: BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์

SpringNews

Facebook : https://www.facebook.com/springnewsonline

Youtube : https://www.youtube.com/c/springnewsonline

Line official : https://page.line.me/springnews?openQrModal=true

Thai News

Facebook : https://www.facebook.com/ThaiNews.co/

Nation Online

Facebook : https://www.facebook.com/NationOnline

#bcgeconomy

#bcgmodel

#: BCGEconomyDriveforThailandSustainability

#เศรษฐกิจBCGขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

#สวทช

#springnews

related