svasdssvasds

ขอเชิญส่งผลงานประกวดข่าวออนไลน์ชิง รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

ขอเชิญส่งผลงานประกวดข่าวออนไลน์ชิง รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

เชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022) ครั้งที่ 8

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022) นับเป็นปีที่ 8 ของการจัดการประกวดรางวัล เพื่อสนับสนุนการผลิตข่าว การพัฒนาทักษะ การสื่อสารข่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และตอบโจทย์การสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายในยุคปัจจุบัน และด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างมาตรฐานด้านงานข่าวดิจิทัลให้กับประเทศ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการรายงานและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล ที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร์ จริยธรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

2.เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อดิจิทัลที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ และจริยธรรมวิชาชีพ

3.เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิทัลการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล

4.เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์

สำหรับปี 2565 นี้ จัดให้มีการประกวดข่าว แบ่งเป็น 6 ประเภท

1.ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)

2.ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)

3.ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)

4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)

5.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)

6.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)

โดยรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัล สําหรับแต่ละประเภทข่าว)

          โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

2.รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัล สําหรับแต่ละประเภทข่าว)

          โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียด ดังนี้

-ข่าวดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น ๆ

-เป็นข่าวดิจิทัลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิทัล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

-เขียนเอกสารประกอบการทำข่าว โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอน การผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณา สำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

2.แต่ละองค์กรสื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทรางวัล โดยไม่เกิน 3 ข่าวต่อประเภท

3.ประเภทข่าวออนไลน์ในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) ความยาวไม่เกิน 5 นาที

4.ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, ลิงก์ผลงานข่าวในรูปแบบวีดีโอ, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ 4.) มาที่ https://forms.gle/hGPf2dyRqniE5zFn9  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ

-ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม

-ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์

-ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย

-ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

-ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญส่งผลงานประกวดข่าวออนไลน์ชิง รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

related