svasdssvasds

วราวุธจับมือ สส. เตรียมขยายร้านกาแฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งลดขยะต้นทาง

วราวุธจับมือ สส. เตรียมขยายร้านกาแฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งลดขยะต้นทาง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) เล็งลดขยะพลาสติกต้นทาง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยายผลร้านกาแฟต่อเนื่อง 30 บริษัท กว่า 9,580 สาขาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ Green Coffee Shop เน้นผู้ประกอบการและประชาชนร่วมมือกันลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เตรียมพร้อมขยายผลการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมร้านกาแฟทั่วประเทศ

วราวุธจับมือ สส. เตรียมขยายร้านกาแฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งลดขยะต้นทาง วราวุธจับมือ สส. เตรียมขยายร้านกาแฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งลดขยะต้นทาง นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตจากขยะพลาสติกของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) อาทิ แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งมากถึง 9,750 ล้านใบต่อปี และหลอดพลาสติก มากถึง 5,000 ล้านหลอดต่อปี โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภค และการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและตลาดกาแฟในประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทร้านกาแฟ (Green Coffee Shop) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ การบริโภคที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

วราวุธจับมือ สส. เตรียมขยายร้านกาแฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งลดขยะต้นทาง โดยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเนื่องในวันคุ้มครองโลก 2565 วันที่ 22 เม.ย. 2565 และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสมาคมกาแฟไทยและผู้ประกอบการ 30 บริษัท รวม 9,580 สาขาทั่วประเทศ และเตรียมการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมร้านกาแฟทั่วประเทศ

การขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Coffee Shop นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังในการสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในร้านกาแฟ รวมทั้งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภค และการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

วราวุธจับมือ สส. เตรียมขยายร้านกาแฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งลดขยะต้นทาง รวมทั้งผู้ประกอบการร้านกาแฟ ที่มีแนวทางหรือนโยบายในการประกอบกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use Plastic) หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

related