svasdssvasds

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. เจ๋งพัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

มันสำปะหลัง นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จำนวนมหาศาล เพราะมันสำปะหลัง ถูกไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น แปรรูปมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สารให้ความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ พลังงาน ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลัง 6,263,932 ไร่ และในปี2566 อาจมีมากถึง 8 ล้านไร่ สำหรับตลาดหลักของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา แนวโน้มทิศทางตลาดต้องการมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น แต่…ไทยกลับเผชิญปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี2561 เป็นต้นมา

โดยโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) สำหรับการแพร่กระจายของโรคเกิดจากแมลงหวี่ขาวยาสูบ และการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปทำการปลูกขยายต่อ อาการของโรค คือใบด่างหงิกลดรูป  เสียรูปทรง ลำต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง คุณภาพต่ำ และยังทำให้ขาดแคลนหัวมันสำหรับป้อนอุตสาหกรรม ขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาดสำหรับการเพาะปลูกในฤดูการถัดไป

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

หลังจากที่โรคใบด่างมันสำปะหลัง เริ่มทวีความรุนแรงในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง หลักของไทยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอื่นๆ จึงทำให้ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.อรประไพ คชนันทน์ ดร.แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ และดร.ชาญณรงค์ ศรีภิบาล หาวิธีเร่งแก้ไขปัญหา

ทีมวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงเทคโนโลยี สู้ ‘โรคใบด่างมันสำปะหลัง’ เพื่อแก้วิกฤตโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ชาวไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อคัดกรองโรคใบด่างฯ และท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในเวลานี้ที่จะช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงในการนำท่อนพันธุ์ติดเชื้อ
โรคใบด่างมันฯ ไปเพาะปลูกต่อ

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

ทั้งนี้ชุดตรวจดังกล่าวจะสามารถช่วยตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคในกระบวนการผลิตต้นพันธุ์สะอาด การติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคหลังการเพาะปลูกเพื่อจัดการควบคุมโรคระบาดได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการใช้ในงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทีมวิจัย ไบโอเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน

ดร.อรประไพ คชนันทน์ หัวหน้าทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ‘โรคใบด่างมันสำปะหลัง’ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่เพาะปลูกในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยสาเหตุแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เกิดจากการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูก ในกรณีที่ระบาดรุนแรงสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้ถึง 30-80 %

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ Strip test ซึ่งสามารถพกพาไปใช้ในภาคสนาม โดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างส่งมาตรวจยังห้องปฏิบัติการ สามารถทราบผลได้ภายใน 15 นาที และตรวจสอบได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้ชำนาญการหรือเครื่องมือวัดอ่านผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย รวมถึงการตรวจหาเชื้อในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดเชื้อ

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

สำหรับชุดตรวจ Strip test มีความแม่นยำร้อยละ 96 ความจำเพาะเจาะจงร้อยละ 100 และความไวร้อยละ 91 ใช้งานง่ายเพียง 3 ขั้นตอน 1. นำใบพืชมาบดในบัพเฟอร์ที่เตรียมไว้ให้ 2. จุ่มตัว  Strip test ลงไปในน้ำคั้นใบพืชที่บดได้ และ 3. รอ 15 นาทีแล้ว อ่านผลจากแถบสีที่เกิดขึ้น หากขึ้น 2 ขีด ณ ตำแหน่ง T และ C แสดงว่าตัวอย่างติดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หากขึ้น 1 ขีด ณ ตำแหน่ง C แสดงว่าตัวอย่างไม่ติดโรค ซึ่งได้ผลิตต้นแบบชุดตรวจ Strip test และนำชุดตรวจไปทดสอบการใช้งานจริงกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การตรวจวินิจฉัย เชื้อ Sri Lankan cassava mosaic virus ในตัวอย่างมันสำปะหลังด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ strip test” และส่งมอบชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้วหลายภูมิภาค

สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่มีความต้องการตรวจสอบตัวอย่างจำนวนมาก และต้องการจัดตั้งเป็นศูนย์ตรวจคัดกรองโรคในพื้นที่ ทางทีมวิจัยฯ ยังได้พัฒนาเทคนิคการตรวจกรองไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคอิไลซ่า (ELISA) ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความถูกต้อง ราคาไม่แพง ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความไว (sensitivity) ในการตรวจมากกว่าชุดตรวจที่มีการขายในเชิงการค้า และมีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ สามารถตรวจกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ในทุกขั้นตอนของการผลิตและเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอิไลซ่าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจจำนวน 6 แห่ง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นทั้ง 2 รูปแบบ ได้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

นายชวินทร์ ปลื้มเจริญ นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. เปิดเผยว่า สวทช. เห็นความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคัดเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์พื้นที่ เพื่อใช้จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ยกระดับรายได้ของเกษตรกร โดยมีการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต แก่กลุ่มเกษตรกร 4 จังหวัดนำร่อง

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

ประกอบด้วย อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย และเชื่อมโยงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่มีความสนใจในเทคโนโลยีนี้ สามารถติดต่อทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โทรศัพท์ 081-733-6716

เจ๋ง ! นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกร

related