สมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ร่วมงานสงกรานต์สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชเป็นองคประธาน งานสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

วันนี้ (13 เม.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสงกรานต์ พ.ศ.2561 และทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร