Spring News

กลุ่มเส้นด้าย นำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ มาตรวจปอดให้ผู้ติดเชื้อภายในชุมชน

24 ก.ค. 2564 เวลา 8:50 น.

กลุ่มเส้นด้าย นำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ มาตรวจปอดให้แก่ผู้ติดเชื้อภายในชุมชนวัดสามพระยา ภายหลังมีการตรวจ Antigen Test Kit ยืนยันผล พบผู้ติดเชื้อหลายคนซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation

โดยนายภูวกร ศรีเนียน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย กล่าวว่า ผลการเอ็กซเรย์ครั้งนี้ จะนำไปขอให้หน่วยงานภาครัฐ พิจารณารับเข้าสู่ระบบการรักษาในสถานพยาบาล เนื่องจาก ผู้ติดเชื้อบางรายในชุมชนแห่งนี้ ติดต่อขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่ถูกปฏิเสธ เพราะไม่ได้ตรวจแบบ RT-PCR

เอ็กซเรย์ปอด นายภูวกร ศรีเนียน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย

บัตรคิวเอ็กซเรย์ปอด ผู้ป่วยขึ้นรถเอ็กซเรย์ปอด ตรวจเอ็กซเรย์ปอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด