การเมือง

“ประยุทธ์” ใช้ ม.44 เด้ง 3 บิ๊กสสว. เข้ากรุฯ-หลาน “ทักษิณ” โดนด้วย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ซึ่งเป็นคำสั่งให้ผู้บริหารของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จำนวน 3 ราย คือ นางสาวปณิตา ชินวัตร หลานสาวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสว. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ สสว. และนางสาวอิสรา ภูมาศ ที่ปรึกษา สสว. ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสํานักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี” ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เปิดเป็นกรณีพิเศษจํานวนอัตรากำลัง 50 อัตรา ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับนี้ เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด หรือในบางกรณีอาจยังไม่ปรากฏความผิด แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความรับผิด หรือสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน และหน่วยงานของรัฐ อนึ่ง น.ส.ปณิตา ชินวัตร รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสว. เป็นลูกสาวของนางเยาวลักษณ์ ชินวัตร พี่สาวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อนึ่งวันนี้มีการประชุม สสว.โดยพลเอกประยุทธ์ร่วมประชุมด้วย  

 

 messageimage_1479301507630

 

 messageimage_1479301520488

 

 image

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน