svasdssvasds

ซีพี ออลล์ เปิดแนวคิด Sustainability framework 2024-2025 “2ลด 4สร้าง 1DNA” เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

ซีพี ออลล์ เปิดแนวคิด Sustainability framework 2024-2025 “2ลด 4สร้าง 1DNA” เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพอากาศ การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนถือเป็นเรื่องสำคัญและท้าทาย ซีพี ออลล์ จึงได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 2024-2025 (CP ALL Sustainability framework) “2ลด 4 สร้าง 1DNA” ยึดมั่นเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน ผ่านแนวคิด ESG ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของโลก (Global Trend)ตลอดจนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการแนวปฏิบัติสากลทางด้านความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2024-2025ซีพี ออลล์ ได้วางกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (CP ALL Sustainability framework 2024-2025) “2ลด 4สร้าง 1DNA” เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งสู่วิสัยทัศน์

“เรายึดมั่นเป็นบริษัทไทยชั้นนำ ในด้านการพัฒนาความยั่งยืน”

 

“2 ลด 4 สร้าง 1 DNA” เป็นแนวคิดภายใต้ Sustainability framework 2024-2025 ที่ซีพีออลล์ได้บูรณาการแนวคิด ESG เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลดังนี้

E หรือ Environmental ซีพี ออลล์ ภายใต้นโยบาย “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ประกอบด้วย “2 ลด” ได้แก่

  1. ลดการใช้พลาสติก ดำเนินการลดปริมาณพลาสติกที่ส่งเข้ากระบวนการฝังกลบให้้น้อยที่สุดโดยการจัดการภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิิจหมุนเวียน (Circular Economy)เพื่อสนับสนุนการนำขยะพลาสติกกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น พัฒนาเป็น Plastic roadพร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Used Plastic)
  2. ลดการใช้พลังงาน (Environmental) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้้พลังงานหมุนเวียน อาทิโครงการลดการใช้้เชื้อเพลิงผ่านการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการใช้้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle • EV)ในกระบวนการขนส่งและส่งมอบสินค้า, โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop) สำหรับร้าน 7-Eleven , ศูนย์จำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ,

โครงการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS), โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็น และใช้้สารทำาความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

S หรือ Social ซีพี ออลล์ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
ผ่านการส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่หลากหลายให้กับสังคม ผ่านแนวคิด “4 สร้าง” เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสังคม (Social) มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแนวคิด ได้แก่

  1. สร้างคน - สร้างคนเก่ง คนดี มีความสามารถผ่านการศึกษา โดยในปี 2025 ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวมกว่า 37,000 ทุน เป็นเงินกว่า 1,181 ล้านบาท
  2. สร้างงาน - เป็นองค์กรที่สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการจ้างงานมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 250,000 คน ในปี 2024 โดยมีเป้าหมายการจ้างงานเพิ่มขึ้นปีละกว่า 10 % ทุกปี
  3. สร้างอาชีพ – จัดตั้งศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME และเกษตรกรกว่า 50,000 ครอบครัว ผ่าน“กลยุทธ์ 3 ให้” ให้ช่องทางขาย-ให้ความรู้-ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้ธีม “SMEโตไกลไปด้วยกัน” โดยร่วมส่งเสริมพัฒนาสินค้า SME และเกษตรกรจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศกว่า 20,000 รายการ ในปีนี้ผ่านมาและปี 2024มีเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการSMEและเกษตรกร มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 10 %
  4. สร้างชุมชนอุ่นใจ – ชูจุดแข็ง เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงคู่ชุมชน กว่า 14,700 สาขา เป็นแสงสว่างและที่พึ่งชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ เปิดจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว 24 ชม.ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติพร้อมช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน จัดอบรมดับเพลิง-อพยพหนีไฟสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึงโครงการรักน้องหมา 24 ชม. เป็นต้น

G หรือ Governance and Economic ผ่านกลยุทธ์ “1 DNA” เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล (Governance) โดยรวมพลังพนักงานกว่า 250,000 คน ขับเคลื่อน “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ผ่านโครงการแสนคนแสนความดี โดยในปี 2023 ที่ผ่านมา มีเคสลูกค้าชื่นชมพนักงานทำความดีกว่า 9,300 เรื่อง พร้อมสนับสนุนความหลากหลายอย่างเท่าเทียมในองค์กร ให้ความสำคัญกับประเด็น Diversity-Equity-Inclusion(DEI), ตั้งเป้าผนึกกำลังภายนอกองค์กร (Change agent) ร่วมกับคู่ค้าลำดับที่ 1 มากกว่า 2,200 รายร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า

จากแนวคิด CP ALL Sustainability framework 2024-2025 : 2ลด 4สร้าง 1DNAถือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อทุกคน (Sustainability for All)และเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนระยะที่ 2 (2564-2573)โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น "Giving & Sharing" เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

 

ซีพี ออลล์ เปิดแนวคิด Sustainability framework 2024-2025 “2ลด 4สร้าง 1DNA” เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

related