“เต” สุดภูมิใจ!!! รับประกาศเกียรติคุณ “ฑูตพระศาสนา” ประจำวันมาฆบูชา 2562

15 ก.พ. 2562 เวลา 9:54 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าชื่ นชมเป็นอย่างมาก สำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เต-ตะวัน วิหครัตน์” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ฑูตพระศาสนา” ประจำวันมาฆบูชามหามงคล ประจำปี 2562 บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่ อเยาวชน จัดโดย สภาศิลปินส่งเสริมพระพุ ทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่ งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ณ ลานกิจกรรมการสัปดาห์ส่งเสริ มพระพุทธศาสนา ศูนย์การค้าซีคอน บางแค