Breaking News ข่าว

กทท. มอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดี-ประพฤติดี

วันที่ 5 มิ.ย. 60 — ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายวิศวกรรม รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีและเยาวชนที่มีความประพฤติดีภายในโรงเรียนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพฯ จำนวน 6 โรงเรียน 60 คน แบ่งตามสัดส่วนขนาดโรงเรียนและจำนวนนักเรียน มอบทุนละ 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่เรียนดี และมีความประพฤติดีที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือกรุงเทพฯ (ทกท.) ภายในชุมชนฯ และมีปัญหาความยากจนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจริญเติบโต เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป