ทำความรู้จักวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ม.ค. 2563 เวลา 9:35 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เป็นหนึ่งใน 6 สถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสถาบัน Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจทั่วโลกได้การรับรองมาตรฐานนี้เพียง 5% โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

เกณฑ์การประเมินของ AACSB เน้นที่มาตรฐานการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัย โดยพิจารณาจากความชัดเจนของพันธกิจ เป้าหมาย การปฏิบัติตามพันธกิจด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ มีความมุ่งมั่นและมีนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะผู้ประเมินจากผู้บริหารระดับสูง และคณบดีของคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย อังกฤษ และญี่ปุ่น เดินทางมาตรวจรับรอง โดยทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา

AACSB ระบุว่าวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย มีการบริหารจัดการและความร่วมมือภายในที่ดี เพื่อมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการเป็น “ภูมิปัญญาของแผ่นดินในด้านศึกษาการจัดการธุรกิจ”

ปัจจุบัน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในหลักสูตรด้านธุรกิจและการจัดการ ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 15 สาขาวิชา โดยเป็นระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ มี 6 สาขา และหลักสูตรไทย มี 7 สาขา เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรนานาชาติ คือ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลเน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่การเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติของโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการธุรกิจ รวมไปถึงการเข้าไปทำโครงการที่ปรึกษาให้กับกิจการเช่น  การนำเสนอแนวกลยุทธ์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เน้นให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำงานจริง การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบสร้างสรรค์ คณาจารย์ผู้สอนของ CMMU มีความเชี่ยวชาญหลากหลายตามสาขาการเรียนการสอน โดยมีทั้งอาจารย์ประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาวิชา คณาจารย์มีการทำงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เรียนปริญญาเอกที่ CMMU แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

หลักสูตรปริญญาเอกของ CMMU นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณวิเคราะห์และเชิงคุณภาพ บริหารและสอนโดยคณาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยที่เป็นอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลก

ในหลักสูตรปริญญาเอกของ CMMU แม้จะเป็นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการ แต่นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ในสาขาเฉพาะทางเช่น สาขาการจัดการเทคโนโลยีและยวัตกรรม สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาภาวะผู้ประกอบการ หรือสาขาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะสำเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็น peer-reviewed journal ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI เท่านั้น เป็นส่วนสำคัญในการประกันผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกว่า มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากลจริงๆ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักศุตรปริญญาโท นานาชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2562 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซท์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th