กรมการท่องเที่ยวมุ่งมั่น ส่งเสริมยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย

30 ก.ค. 2563 เวลา 8:44 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวในทุกสถานการณ์เป็นภารกิจหลักของกรมการท่องเที่ยว หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ คือ บทบาทของการเป็น “พี่เลี้ยง” ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในมิติด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกยังมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถรองรับคนทั้งมวล ผ่านการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ศูนย์บริการข้อมูล ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก เป็นต้น และเผยแพร่แบบมาตรฐานดังกล่าวแก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถขอรับแบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่ https://www.dot.go.th/pages/154

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่และเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล