Breaking News ข่าว

พม. สืบสารพระราชปณิธานตามรอย “พ่อหลวง” สู่ “รัชกาลที่ 10”

 

วันที่ 10 ส.ค. 60 — นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

นายธีรพงษ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับโอนภารกิจจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จำนวน 2 โครงการ 3 จังหวัด ดังนี้ 1) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพับ กลัดหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทากิน โดยให้ทางราชการจัดหาพื้นที่ให้แก่ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกิน ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้งยังทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

 

 

นายธีรพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการ “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะที่มีต่อโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ทั้ง 3 จังหวัด และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ แกนนำชุมชน และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้สมาชิกโครงการและประชาชนทั่วไปรับทราบ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงความเป็นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการดำเนินชีวิต บ้านตัวอย่าง วิถีชีวิตดั้งเดิมของสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ และนิทรรศการของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน หลายประเภท เช่น เตะบี๊ป ปั๊ดวงล้อ เปตอง และโยนไข่ กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้มีรายได้น้อย มอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ และจับฉลากลุ้นรางวัลต่าง ๆ ภายในงาน

 

 

การจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด เกษตรอำเภอแม่ออน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรบ้านสหกรณ์ และชาวบ้านในชุมชน ต่างมาร่วมสนับสนุนและเป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธาณของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 สืบไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” ระหว่างวันที่ 10–12 ส.ค. 2560 ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดาริ จ.เชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ โทร. 053-037-022-23