ชลประทานเผย “4 เขื่อนหลัก” ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำใช้ได้ร้อยละ 18

28 ก.พ. 2563 เวลา 1:52 น.

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่างร้อยละ 40 แต่มีน้ำใช้การได้ 3,227 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 18

ภัยแล้ง– วันที่ 29 ก.พ. 2563 ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประทาน รายงานสรุปสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 9,923 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,227 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จ้านวน 1.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 18.41 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,948 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น

1.เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ 5,076 ล้าน ลบ.ม. (38% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,276 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 7.00ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 8,386 ล้าน ลบ.ม.

2.เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 4,306 ล้าน ลบ.ม. (45% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,456 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 1.69 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 9.42 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 5,204 ล้าน ลบ.ม.

3.เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน ปริมาณน้ำ 365 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 322 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.13ล้าน ลบ.ม.ระบาย 1.12 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำ ได้อีก 574 ล้าน ลบ.ม.

4.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 175 ล้าน ลบ.ม. (18% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้172 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.87 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 785 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ตามแผนจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2562/63 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มีความต้องการน้ำตลอดฤดูแล้งปี 2562/63 จ้านวน 5,434 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นแผน จัดสรรน้ำ ฤดูแล้ง พ.ย.62 – เม.ย.63 จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.)

(ปัจจุบัน 28 ก.พ.63) จัดสรรน้ำฤดูแล้ง (4,000 ล้าน ลบ.ม.) ไปแล้ว 3,020 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 ของแผน ทั้งนี เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนมีจ้ากัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (ณ วันที่ 28 ก.พ. 63)

สถานีประปาสำแล ค่าความเค็ม 0.18 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สถานีท่าน้ำนนท์ค่าความเค็ม 1.74 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 2.75 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

(ค่าความเค็มของน้ำส้าหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ ส้าหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด