svasdssvasds

โอกาสของ MSMEs ไทยหลังการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ผู้ประกอบการไทยจะคว้าโอกาสนี้ไว้อย่างไร?

โอกาสของ MSMEs ไทยหลังการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ผู้ประกอบการไทยจะคว้าโอกาสนี้ไว้อย่างไร?

เวทีการประชุมสำคัญที่จัดขึ้นพร้อมๆ กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2022 คือการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค หรือ ABAC2022 ข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสและผลดีต่อผู้ประกอบการ MSMEs แน่นอน

ผลการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ ABAC2022 เวทีประชุมระดับผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เกี่ยวกับแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ประเด็นสำคัญ คือ การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ MSMEs ให้สามารถขยายธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยจะก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างไร และ ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร ฟังจากดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

 

 

related