ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร "พรรครวมพลังประชาชาติไทย"

02 ต.ค. 2562 เวลา 3:35 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในประกาศระบุว่า การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง

ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยลงวันที่ 8 มกราคม 2562

ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย คงเหลือจำนวน 5 คน นั้นบัดนี้หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560

กรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยเพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และนายจักร พันธ์ชูเพชร ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และข้อ 39 ของข้อบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ.2561

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีจำนวน 7 คนได้แก่

1 .หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค

2.นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค

3.นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค

4.ร้อยตำรวจเอกจอมเดช ตรีเมฆ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

5.พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค

6.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค

7.นายจักรพันธ์ ชูเพชร กรรมการบริหารพรรค

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-18 ก.ค. วันเสด็จสวรรคต “สมเด็จย่า” เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ

-ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด “ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ”

-สื่อจีนถ่ายทอดสด พิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพ แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จแทนพระองค์ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต ที่ทำเนียบรัฐบาล