svasdssvasds

ดุสิตโพลชี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลเปิดประเทศใน 120 วัน

ดุสิตโพลชี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลเปิดประเทศใน 120 วัน

เราไม่ควรฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียว การเปิดประเทศจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทบทวนความเหมาะสมเป็นระยะ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “เปิดประเทศใน 120 วัน”   กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,320 คน สำรวจวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่มองว่าการจะเปิดประเทศใน 120 วัน ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ร้อยละ 60.76 คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 39.88 ข้อดีคือทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ ร้อยละ 84.04 แต่ยังกังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่/กลายพันธุ์ ร้อยละ 78.80 หากจะเปิดประเทศต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ร้อยละ 85.12 หากเปิดแล้วประชาชนต้องเสี่ยงกับโควิด-19 จะยอมรับไม่ได้ ร้อยละ 51.05 สรุปแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแถลงของนายกฯ ร้อยละ 58.22

Poll

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3 โพลระบุ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ที่นายกฯ ประกาศ เปิดประเทศใน 120 วัน ?

ไทยไม่ทน ไล่ บิ๊กตู่ ชี้ นายกฯเอาแน่เอานอนไม่ได้ ปล่อยปละละเลยปัญหา

ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ​สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “เปิดประเทศใน 120 วัน” ของสวนดุสิตโพล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.04 มีความคิดเห็นว่า การเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเปิดประเทศใน 120 วัน กลับพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถึง ร้อยละ 39.88 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นและความวิตกกังวลของประชาชน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายการทำงานของรัฐบาล 

แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียว การเปิดประเทศจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทบทวนความเหมาะสมเป็นระยะ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ประชาชนต้องศึกษาข้อมูลให้รู้เท่าทันโรค/วัคซีน การใช้ชีวิตแบบ Next Normal และยังคงต้องตั้งการ์ดแบบสูงสุดเสมอแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม เพื่อให้เราสามารถหยุดการระบาดของโรคได้ และการเปิดประเทศก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

related