ประวัติ วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันไหน กิจกรรม บทสวดสำคัญ

20 ก.ค. 2564 เวลา 4:52 น. 173

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันไหน กิจกรรม บทสวด ปีนี้ตรงกับวันเสาร์​ที่ 24 กรกฎาคม 2564 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปีนี้รณรงค์ให้จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาแบบออนไลน์

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์​ที่ 24 ก.ค. 2564 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธเป็นครั้งแรก และได้แสดงปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรกแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันไหน กิจกรรม บทสวดสำคัญ

สำหรับความเป็นมา เหตุการสำคัญ ประวัติวันอาสาหฬบูชา พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนเกิด 5 เหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

  • 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา
  • 2. วันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาคือธัมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก
  • 3. เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกญทัญญะ
  • 4. เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
  • 5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันไหน กิจกรรม บทสวดสำคัญ

สำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 24 ก.ค. 2564 จะมีการตักบาตรทำบุญช่วงเช้า ตลอดวันให้รักษาศีล สวดมนต์ และประพฤติตนในความดี ช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์ ซึ่งปีนี้รณรงค์ให้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

บทสวม ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ปฐมเทศนา) รำลึก ประวัติวันอาสาฬหบูชา วันประกาศศาสนาพุทธ และวันที่พระพุทธศาสนาครบ 3 ตรัยเป็นครั้งแรก

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันไหน กิจกรรม บทสวดสำคัญ

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ

 

Cr. วัดป่าห้วยลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด