svasdssvasds

บทสวดมนต์เวียนเทียน บูชาดอกไม้ ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วันมาฆบูชา 2565

บทสวดมนต์เวียนเทียน บูชาดอกไม้ ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วันมาฆบูชา 2565

บทสวดมนต์เวียนเทียน สำหรับ บูชาดอกไม้ ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วันมาฆบูชา 16 ก.พ. 2565 สามารถเจริญภาวนาได้ที่บ้าน โดยมีขั้นตอนปฏบัติ ดังนี้

บทสวดมนต์เวียนเทียน บูชาดอกไม้ ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วันมาฆบูชา 2565

16 ก.พ. 2565 วันมาฆบูชา หรือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เมื่อ 2,500 ปี ที่แล้ว ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมโอวาทปาติโมกข์ เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้ 9 เดือน โดยมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับกิจกรรม วันมาฆบูชา 2565 ช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร ชตามด้วยการรักษาศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรม ก่อนจะไปเวียนเทียนที่วัดช่วงค่ำคืน ซึ่งวันนี้เรามี "บทสวดมนต์เวียนเทียน" ที่ครอบคลุมการ บูชาดอกไม้ ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนได้เจริญภาวนาที่บ้านเป็นอีกทางเลือกด้วย

บทสวดเวียนเทียน วันมาฆบูชา 16 ก.พ. 2565

ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวดวันมาฆบูชา ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ ตะทาหิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาหะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ ตัสมิญจะ สันนิปาเต ภะคะวาวิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัพฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเม ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

แปล - ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์ แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จงทรงรับสักการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ

 

บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

แปล - ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอญ

 

บทสวดมนต์เวียนเทียน

รอบที่ 1 สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ
- อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 สวดมนต์ระลึกถึงพระธรรม

- สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

รอบที่ 3 สวดมนต์ระลึกถึงพระสงฆ์

- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

 

 

 

 

 

related