ผู้พิพักษ์สิ่งแวดล้อม ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ จ.สตูล

ความการทุ่มเทของ ทสม.คลองขุดในการสร้างพลังประชาชนให้ร่วมกันตระหนัก ร่วมกันดูแลแก้ไข ส่งผลให้ปัจจุบันคนในชุมชนอยู่ดี กินดี และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จนได้รับรางวัล เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม