ไข้เลือดออกระบาดหนัก ทำชาวโคราชป่วยแล้วกว่า 700 คน

17 พ.ค. 2563 เวลา 8:39 น.

ไข้เลือดออกระบาดหนัก คนป่วยพุ่งพรวดอีกโดยเฉพาะ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เร่งควบคุมยุงลายหาหะ ควบคู่ป้องกันโควิด-19

วันนี้ (17 พ.ค. 63) นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในพื้นที่ดูแล 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2563 พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากสุด จำนวน 737 ราย คิดเป็น 27.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จ.ชัยภูมิ จำนวน 223 ราย คิดเป็น 19.57 ต่อประชากรแสนคน , จ.บุรีรัมย์ จำนวน 143 ราย คิดเป็น 8.98 ต่อประชากรแสนคน จ.สุรินทร์ จำนวน 96 ราย คิดเป็น 6.87 ต่อประชากรแสนคน

เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา อ.โนนสูง จำนวน 70 ราย และ อ.โชคชัย จำนวน 48 ราย ซึ่งกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด จะเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ จึงต้องเร่งรณรงค์แนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคู่ไปกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด